Borodej, Mieczysław

Mieczysław Borodej

pseud. Lis, Ścigacz, Śruba, Wojciech

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Mikołaj [Marian] Wajda
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1914-09-12
Miejsce urodzenia:Stanisławów
Data śmierci:1983-05-22
Miejsce śmierci:Wrocław
Miejsce pochówku: Cmentarz Osobowicki
Rodzice
Imię ojca:Ludwik
Imię matki:Stanisława Teofilia
Nazwisko panieńskie matki:Kasprzycka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1931 r. ukończył gimnazjum w Tłumaczu. Następnie wstąpił do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy, którą ukończył 1934 r. jako mechanik samolotowy z podstawowym wyszkoleniem w pilotażu. Po ukończeniu SPLdM wstąpił do Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Sadowie. Po zakończeniu szkolenia przydzielony został do 6 Pułku Lotniczego we Lwowie oraz należał do 64 Eskadry Liniowej. 17.05.1938 r. eksternistycznie zdał maturę, wyniku czego mógł wstąpić do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. 3.01.1939 r. rozpoczął naukę w SPL.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Wziął udział w obronie Lwowa we wrześniu 1939 r. Przedostał się na Węgry, a stamtąd przez Jugosławię i Grecję do Francji. 01.11.1939 r. w Lyon-Bron zgłosił się do bazy polskiego lotnictwa. Na przełomie lutego i marca 1940 r. wysłany został do Wielkiej Brytanii. Po odbyciu przeszkolenia w 18 OTU (Jednostka Wyszkolenia Bojowego) w Bramcote, skierowano go na stanowisko instruktora w bazie RAF-u w Szkocji. W sierpniu 1940 r. trafił do 301 Dywizjonu Bombowego. Podczas lotu samolotem Wellington IV RG-W, został zestrzelony przez niemiecką artylerię przeciwlotniczą. Po udanej ucieczce z niewoli niemieckiej w połowie kwietnia 1942 r. Dostał dokumenty na nazwisko Mikołaj Wajda na podstawie metryki zmarłego syna przyjaciół, przedostał się do Lwowa przez Częstochowę i Kraków. Będąc we Lwowie nawiązał kontakt z AK przez Stefanię Stipal.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Służył w wywiadzie Inspektoratu AK Lwów Miasto, a następnie Okręgu AK Lwów . W kwietniu 1943 r. dowodził ubezpieczeniem akcji odbicia ze szpitala Lecha Sadowskiego “Wasyla” szefa lwowskiego BiP.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-11-00 - 1944-07-31
Pełnione funkcje:

Szef Wydziału II (wywiad i kontrwywiad) Inspektoratu AK Lwów Miasto (lata 1942-1943), Szef Wydziału IIa (wywiad) Okręgu AK Lwów (od 1944 r.), dowódca zgrupowania.

Oddział względnie pion organizacyjny:Wydział IIa Komendy Okręgu
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Był dowódcą 1 Zgrupowania odwodowego “Miasto” wywiadu i kontrwywiadu AK w ramach operacji “Burza”

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Stefania Stipal

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

PSZ na Zachodzie w Wielkiej Brytanii jako pilot Dywizjonu 301

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Zestrzelony przez Niemców w czasie jednego z lotów bojowych przebywał w Stalagu VIII B Lamsdorf, dzisiejsze Łambinowice. Z niewoli uciekł wraz z Richardem Pape, dostając się do kopalni węgla “Szombierki” w Bytomiu. Stamtąd przy pomocy bytomskich Polaków zbiegł do Częstochowy i dalej do Krakowa i Lwowa, gdzie włączył się do pracy konspiracyjnej.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

31.07.1944 r. został aresztowany przez sowiecki kontrwywiad. 29.01.1945 r. został skazany na 20 lat więzienia. Wyrok odbywał w Woroszyłowgradzie skąd przeniesiony został do obozów w Kołymie, gdzie pracował w kopalni złota. Za próbę ucieczki w 1948 r. osadzono go ponownie, podwyższając wyrok do 25 lat.  Do kraju powrócił 26.09.1955 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Po powrocie do kraju został osadzony w obozie w Mielęcinku, z którego zwolniono go po miesiącu. Do 1963 r. komunistyczne służby bezpieczeństwa prowadziły przeciwko niemu sprawę ewidencyjno-obserwacyjną. SB podejmowała nieudane próby zwerbowania go do współpracy.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych (za akcję uwolnienia Lecha Sadowskiego “Wasyla”)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

BJ, sekcja rękopisów, Archiwum Jerzego Polaczka, sygn. akc. 361/01, relacje i wspomnienia różnych osób, s. 58;

Borodej Mieczysław Karol (1914-1983) [w:] Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 33;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 462, 0561;

Krzystek A., Krzystek T.J., Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii w latach 1940-1947, Warszawa 2012, s. ;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s.354, 355, 516, 554, 559;

Organizowanie Lwowskiego Obszaru ZWZ – AK na przełomie lat 1941 – 1942. Relacja Lecha Sadowskiego pseud. „Wasyl”, „Sławek” i „Sędzia”, Warszawa 1967, maszynopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 32;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 89, 97, 112, 117;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3-1277;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 24;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 300;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 131-132, 141-146, 159-161, 217, 411-412;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 37, 40, 52, 228, 254, 257.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?