Borkowetz , Karol

Karol Borkowetz

pseud. Cecyl, Zen, Zenek, Złotnik

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Karol Borkowiec, Borkowec, Borkowski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1912-10-05
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:1985-04-09
Miejsce śmierci:Bytom
Miejsce pochówku: Cmentarz Mater Dolorosa w Bytomiu
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Paulina
Nazwisko panieńskie matki:Wawrzyszyn
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: porucznik
Data: 1936-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data: 1942-08-28
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczył się w XII Państwowym Gimnazjum we Lwowie.

W czasie wojny:

Podczas kampanii wrześniowej był drugim adiunktem dowódcy 19 pp. pod Płockiem.

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Był absolwentem Korpusu Kadetów nr 1 W 1931 r. uzyskał tam maturę. Następnie w latach 1931-1933 kształcił się w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. Po jej ukończeniu dowodził plutonem, a następnie kompanią w 19 pułku piechoty.

W czasie wojny:

Brał udział w kampanii wrześniowej pod Płockiem jako drugi adiutant dowódcy 19 pułku piechoty, a od 13.09. jako dowódca 9 kompanii tego pułku.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Od końca 1940 r. pracował jako referent handlowy w firmie przemysłowo-handlowej “Pilot” we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Do czasu przejścia na emeryturę w 1975 r. pracował w Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Bytomiu.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Działał w konspiracji lwowskiej. Był szefem wydziału I i II sztabu Komendy Okręgu Lwów.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-09-00 - 1944-07-31
Pełnione funkcje:

Szef Wydziału I organizacyjny sztabu Komendy Okręgu AK Lwów od 09.1941 r. do 07.1942 r.
Szef Wydziału III operacyjny sztabu Komendy Okręgu AK Lwów od 07.1942 r. do 02.1943 r.

Komendant Dzielnicy Południowej od 06.1944 r. lub 07.1944 r. do 31.07.1944 r., a następnie dowódca Zgrupowania Południe liczącego ok. 150 żołnierzy.

Oddział względnie pion organizacyjny:5 LDP AK, 40 pp.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W trakcie akcji Burza pełnił obowiązki komendanta Dzielnicy Południowej oraz był dowódcą Zgrupowania Południe 40 pp. 5 LDP AK.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany 31.07.1944 r. przez kontrwywiad sowiecki we Lwowie. Był więziony na terenie ZSRS. Przebywał w obozach w Charkowie, Riazaniu-Diagilewie, Griazowcu i Brześciu.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Virtuti Militari 5 klasy.

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

BJ, sekcja rękopisów, Archiwum Jerzego Polaczka, sygn. akc. 361/01, relacje i wspomnienia różnych osób, s. 40;

Borkowetz Karol Leopold (1912-1985) [w:] Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 32;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 460, 461;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 452, 466, 505;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 67, 68, 96, 109, 111, 123;

Polaczek J., Epilog Burzy we Lwowie;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW2 254, KW3 1247;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 12, 25, 32;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2012, nr 9, s. 18;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 120, 246-247, 269, 300, 361, 367;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 60, 84-85, 192, 194, 412;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 51, 54, 68;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 51, 199, 252, 254, 264.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?