Szyłeyko, Józef Zdzisław

Józef Zdzisław Szyłeyko

pseud. Olek, Żuk

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1922-02-02
Miejsce urodzenia:Grodno
Data śmierci:2004-12-26
Miejsce śmierci:Altadena (USA, Kalifornia)
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Gimnazjum im. Zygmunta Augusta w Wilnie. Uczył się w Liceum im. Śniadeckich.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Studiował ekonomię i dziennikarstwo w Anglii.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

W latach 1952-1972 pracował w Radiu “Wolna Europa”.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Aktywnie uczestniczył w wileńskiej konspiracji. Współtworzył wraz z podporucznikiem Antonim Burzyńskim Oddział Partyzancki “Kmicica”. Uniknął rozbrojenia, lecz po zajęciu Wilna przez Sowietów skierował się do Warszawy z powodu zagrożenia aresztowaniem.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Łącznik “Kmicica”.

Oddział względnie pion organizacyjny:OP "Kmicica"
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W 07.1944 r. walczył pod dowództwem szefa Kedywu “Wilno” rotmistrza Zygmunta Augustowskiego

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Grunt-Mejer Z., Przed “Łupaszką” u “Kmicica”. Wileńszczyzna 1943, Warszawa – Kraków 2015, s. 72, 101, 181, 265, 278, 296-297.

Szyłeyko J. Z., Lepsza strona czasu, Londyn 1992.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

AAN, teczka osobowa Zdzisława Szyłeyki, w zbiorach Koła Byłych Żołnierzy AK w Los Angeles, sygn. 15;

Grunt-Mejer Z., Przed “Łupaszką” u “Kmicica”. Wileńszczyzna 1943, Warszawa – Kraków 2015, s. 296;

Szyłeyko Józef Zdzisław [w:] Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny, t. 1, red. Henryk Dubowik, Leszek Jan Malinowski, Bydgoszcz 2008, s. 528;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2005, nr 3 (90), s. 18; 2006, nr 5 (98), s. 89.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Z kraju wyjechał w 12.1945 r. W 1972 r. osiadł w Kalifornii.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?