Subortowicz, Władysław

Władysław Subortowicz

pseud. Hanusz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1913-06-18
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:1949-11-12
Miejsce śmierci:Bydgoszcz
Miejsce pochówku: Cmentarz Komunalny przy ul. Kcyńskiej; Bydgoszcz
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W latach 1924-1932 uczęszczał do Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie. W 1936 r. rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Przerwał studia z powodu wojny.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Brał udział w kampanii wrześniowej. Uciekł z transportu do niemieckiego obozu jenieckiego.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Od 1940 r. pracował w przedsiębiorstwie kolejowym w Wilnie.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Włącza się w działalność konspiracyjną zaprzysiężony czerwcu 1940 r.

Działał w komórce wywiadu ZWZ-AK do 07.1944 r.

Zagrożony aresztowaniem w kwietniu 1946 wyjeżdża na teren centralnej Polski

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

W 1945 r. zaczął działać w Ośrodku Mobilizacyjnym Okręgu Wileńskiego AK o kryptonimie “Cecylia”. Był jednym z jego kierowników.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

02.12.1948 r. został aresztowany przez UB. 03.09.1949 r. został skazany na śmierć. Wyrok wykonano 12.11.1949 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Subortowicz Władysław [w:] Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny, t. 1, red. Dubowik H., Malinowski L.J., Bydgoszcz 2008, s. 514;

“Wileńskie Rozmaitości”, 1990, nr 1, s. 7;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 2, s. 161.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?