Dąb-Biernacka, Zofia

Zofia Dąb-Biernacka

pseud. Jagienka

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1919-08-08
Miejsce urodzenia:Łomża
Data śmierci:2011-01-13
Miejsce śmierci:Londyn
Miejsce pochówku: Londyn. Cmentarz Brompton
Rodzice
Imię ojca:Stefan
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:Suchorzewska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Do 1930 r. uczęszczała do Prywatnej Koedukacyjnej Szkoły Powszechnej „Rodziny Wojskowej”. Następnie po przeprowadzce do Wilna ukończyła Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. W 1937 r. zdała egzamin dojrzałości i rozpoczęła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego.Do wybuchu wojny zaliczyła 2 lata studiów.

W czasie wojny:

Uczęszczała na tajne komplety na USB gdzie w 1943 r. ukończyła 3 rok studiów medycznych.

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracowała jako pokojowa w hotelu “George” przy ul. Mickiewicza.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Wprowadzona do konspiracji w 1940 r. przez rtm. Wincentego Chrząszczewskiego, zastępcę dowódcy Podokręgu Kowieńskiego ZWZ. Została łączniczką między Kownem a Wilnem. W latach 1940-41 pracowała w Inspektoracie Wileńskiego Okręgu ZWZ później przeniesiona do KO ZWZ AK w Wilnie. Od wiosny 1943 r. do lipca 1944 r. była szefem łączności KO ZWZ AK.
Zajmowała się werbowaniem łączniczek, szkoleniem w zakresie szyfrowania i odszyfrowywania meldunków, a także podstaw łączności. Od 1941 r. wyjeżdżała jako kurierka do Warszawy.
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Szef łączności konspiracyjnej w Oddziale V Sztabu Komendy Okręgu AK Wilno.

 

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział V Sztab Okręgu
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Po rozbrojeniu wileńskiego AK wysłana do KG AK. Wstąpiła do Czerwonego Krzyża. Współpracowała z gen. Emilem Fieldorfem szefem Kedywu.

W 1945 r. dostała polecenie przedostania się do Włoch z meldunkiem do gen. Pełczyńskiego. W 1946 r.wróciła do Warszawy po matkę i przedostała się na Zachód.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Józef Dąb-Biernacki “Józek”  – brat.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych (dwukrotnie)

Krzyż Armii Krajowej

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW_III_618.32.02;

Potocki M., Między Dźwiną a Wilią. Wspomnienia dowódcy Wileńskiego Zgrupowania nr 2 AK, Warszawa-Kraków 2015, s. 125;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 2, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 230-231.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Córka generała Stefana Dąb-Biernackiego.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?