Cierpiński, Stefan

Stefan Cierpiński

pseud. Konrad, Korwin

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: [1994-09-16]
Miejsce urodzenia:Zachryszki k. Wilna
Data śmierci:1979-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Zygmunt
Imię matki:Kazimiera
Nazwisko panieńskie matki:Bańkowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1915 roku rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Zygmunta Augusta w Wilnie, a po jego ukończeniu wstąpił na Wydział Lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego, gdzie 12.04.1930 r. otrzymał tytuł doktora nauk medycznych.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Po studiach pracował w Szpitalu Miejskim w Wilnie, a później w Klinice Ginekologiczno-położniczej i Kinice Chirurgii USB w Wilnie.

 

W czasie wojny:

Od 08.1941 pracował jako lekarz rejonowy w Płotelach pod Kretyngą. Od 16.08.1944 do 15.01.1945 roku pracował w sowieckim szpitalu ewakuacyjnym, a następnie wyjechał do Lublina. Od 02.1945 pracował w  Państwowym Urzędzie Repatryjacyjnym w Łodzi i Lublinie. Po 1946 przeniósł się do Warszawy i pracował w ZG PCK I Ministerstwie Zdrowia.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Włączył się w działalność konspiracyjną w 1941 roku w Anuliszkach, szkolił pielęgniarzy dla przyszłych oddziałów partyzanckich. Jego dom był również miejscem przechowywania ludzi spalonych w Wilnie. Komendant I czołówki sanitarnej przy Zgrupowaniu nr 1 mjr. Pohoreckiego w Inspektoracie A, zorganizował szpital polowy w Onżadowie.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Lekarz

Oddział względnie pion organizacyjny:3 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Złoty Krzyż Zasługi

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:

Publikuje wiele prac z zakresu medycyny i radiologii

Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Banasikowski E., Na zew ziemi wileńskiej, Warszawa 1988;

Cierpiński J. (oprac.), W Wielkich Zacharyszkach i w Wilnie. Zapiski, notatki, wspomnienia, Bydgoszcz 2005, s. 17-18, 24-25, 27, 45-47, 59, 65, 68, 73-74, 77, 81, 125-126, 160,135, 148, 168, 229, 231, 241, 247, 249-250, 266, 269, 312, 325, 399, 408, 409, 412, 416-418, 440-441;

Korejwo M., Moje ścieżki partyzanckie w 3. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej “Szczerbca”, Warszawa-Kraków 2014, s. 287;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 1, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 150-151;

Spis 3 Wileńskiej Brygady AK, (bdmw), maszynopis w zbiorach Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK “Wiano” w Łodzi;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Widejko J., Wspomnienia najmłodszego partyzanta III Partyzanckiej Brygady AK “Szczerbca” i Samoobrony Wileńskiej AK “Komara” w latach od I 1944 r. do III 1945 r., Kraków 2005, s. 77;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2005, nr 6 (93), s. 55.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?