Cieński, Włodzimierz

Włodzimierz Cieński

pseud. Pomian

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1897-04-06
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:1983-01-20
Miejsce śmierci:Bricquebec
Miejsce pochówku: Cmentarz zakonny w Bricquebec
Rodzice
Imię ojca:Tadeusz
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Dzieduszycka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Naukę rozpoczął w domu rodzinnym, następnie uczęszczał do Prywatnego Gimnazjum Męskiego im. Adama Mickiewicza. Po maturze rozpoczął studia rolnicze w Dublanach. Następnie rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne na Katolickim Uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii. Od 1923 r. przeniósł się na WT UJK we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Od 3 września 1941 r. szef polskiego duszpasterstwa wojskowego w armii gen. Andersa.

Brał udział w kampanii włoskiej w 2 Korpusie PSZ.

Kierował Biurem Prasowym bp. polowego Józefa Gawliny jako jego wikariusz generalny i dziekan korpusu.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

W latach 1931-1933 pełnił funkcję dyrektora Zakładu Dydaktyczno-Wychowawczego dla Chłopców Fundacji Abrahamowiczów we Lwowie.

W latach 1934-1939 był proboszczem parafii Zimna Woda i parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie (do 1940 r.)

W czasie wojny:
Po wojnie:

Wiosną 1955 r. wstąpił do zakonu trapistów w opactwie Notre Dame de France w Bricquebec.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:

Organizował we lwowskich parafiach pomoc dla uchodźców wojennych z centralnej Polski i jadłodajnię dla alumnów. Działał w Komitecie Społeczno-Politycznym (Komitet Narodowy), jako delegat duchowieństwa rzymskokatolickiego.

Po wojnie:

Inicjator i założyciel Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Szef wydziału Opieki Społecznej (ZWZ-1) oraz Duszpasterstwa Kedywu Obszaru Lwowskiego w pułku Żebrowskiego.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany 17 kwietnia 1940 r. w kotle na probostwie św. Marii Magdaleny. 7 czerwca 1941 r. skazany na śmierć w Moskwie. Przetrzymywany we Lwowie-Zamarstynowie oraz w moskiewskich więzieniach: Lefortowo, na Butrykach oraz na Łubiance. 15 sierpnia 1941 r. w wyniku amnestii został uwolniony.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych

Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0010, 0095;

Leszczyński M., Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Słownik biograficzny, Warszawa 2020, s. 121-123;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 128, 177;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 15, 25;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW2 497;

Strokosz O., W Armii Krajowej z Zaolzia przez okupowany Lwów do III Rzeczypospolitej, (oprac.) Kwiek J., Kraków 1994, s. 25;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 17.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?