Nowik, Bolesław

Bolesław Nowik

pseud. Majewski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1909-01-20
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Przydzielony został do SRI. Dowództwa Okręgu Korpusu III, pełnił także funkcję dowódcy plutonu baonu Korpusu Ochrony Pogranicza.

W czasie wojny:

Pełnił służbę w SRI oraz był dowódcą plut. przeciw pancernego płk. KOP.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Szef Oddziału II sztabu Okręgu oraz Komendy miasta Wilno (od początku okupacji niemieckiej). Pełnił funkcję komendanta miasta Kowna oraz był dowódcą ośrodka partyzanckiego.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:Od 1940-10-01
Pełnione funkcje:

Komendant miasta, dowódca ośrodka

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W ramach Akcji “Burza” brał udział w walkach o Wilno w 07.1944 r.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Banasikowski E., Na zew ziemi wileńskiej;

Lisiewicz P., Bezimienni. Z dziejów wywiadu Armii Krajowej;

Morelewski J. F., Pokolenie akowskie, Bydgoszcz 1995, s. 150, 195;

Niwiński P., AK w latach 1944-1948 Okręg Wileński AK w latach 1944-1948, Kraków-Warszawa, s. 512-513;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?