Chołoniewski de Myszka, Andrzej

Andrzej Chołoniewski de Myszka

pseud. Korczak, Łodyga

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1909-09-02
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:1992-03-12
Miejsce śmierci:Duszniki-Zdrój/województwo dolnośląskie
Miejsce pochówku: Cmentarz Komunalny w Dusznikach-Zdroju, kwatera 4
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Janina
Nazwisko panieńskie matki:Chainreil
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do kilku gimnazjów: w Kołomyi, Łomży, Ostrowi Mazowieckiej i Rzeszowie. Maturę zdał w 1930 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Ukończył Szkołę Podchorążych Kawalerii w 1933 r.

Oficer 6 Pułku Strzelców Konnych i 24 Pułku Ułanów w Kraśniku.

Po ukończeniu szkolenia w Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej w Modlinie dostał przydział do 2 batalionu pancernego w Żurawicy.

W czasie wojny:

Walczył w kampanii wrześniowej jako dowódca plutonu czołgów 7-TP w ramach Armii “Łódź”. Po walkach był internowany na Węgrzech.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował w uzdrowisku Duszniki-Zdrój. Przeszedł na emeryturę w 1975 r.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 1940 r. przedostał się z Węgier do okupowanej Polski z rozkazem włączenia się w konspirację. Od 1942 r. pełnił funkcję dowódcy Odcinka AK
Dzielnicy Wschodniej Lwowa i oficera organizacyjnego. Od 1944 r. dowódca Oddziałów Leśnych
zgrupowania Rejonu Dzielnicy Wschodniej w walkach o wyzwolenie Lwowa.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca II odcinka Dzielnicy Wschodniej Lwowa;

Komendant Rejonu III Dzielnicy Wschodniej Lwowa;

Oficer organizacyjny Dzielnicy;

Dowódca 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich AK;

Dowódca Rejonu I Dzielnicy Wschodniej w trakcie akcji “Burza” we Lwowie;

Oddział względnie pion organizacyjny:5 LDP AK 14 p.uł., OL
Okręg:Okręg Lwów
Przydział: Okręg AK Lwów, Zgrupowanie Oddziałów Partyzanckich „Warta”
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Oficer sztabu 14 pułku ułanów, dowódca sił Rejonu I Dzielnicy Wschodniej.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

31.08.1944 r. aresztowany w czasie odprawy przez kontrwywiad radziecki, więziony w obozie w Bukańczycach i w łagrach w Riazaniu. Do Polski wrócił w 1950 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych (1974 r.)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Dzieje Ułanów Jazłowieckich, (red.) Tym J. S., Warszawa 2019, s. 320-321;

Gromnicki J., Jazłowieccy to ułani… Wykaz żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich służących w Pułku w latach 1918-1947, bdmw, s. 34;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 329, 449;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 111, 124;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2014, nr 18, s. 4;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 35, 37, 92-93, 98-99, 104, 247. 300, 400;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 63, 116, 118, 121, 122, 161, 183, 209, 214, 264, 265, 269, 279;

Zielonka D., Dawidów koło Lwowa. Dzieje wsi i jej mieszkańców od najdawniejszych czasów do 1946 roku, Ząbki 2021, s. 611, 613.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?