Chołoniewski de Myszka, Andrzej

Andrzej Chołoniewski de Myszka

pseud. Korczak, Łodyga

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1909-09-02
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:1992-03-12
Miejsce śmierci:Duszniki-Zdrój/województwo dolnośląskie
Miejsce pochówku: Cmentarz Komunalny w Dusznikach-Zdroju, kwatera 4
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Janina
Nazwisko panieńskie matki:Chainreil
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do kilku gimnazjów: w Kołomyi, Łomży, Ostrowi Mazowieckiej i Rzeszowie. Maturę zdał w 1930 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Ukończył Szkołę Podchorążych Kawalerii w 1933 r.

Oficer 6 Pułku Strzelców Konnych i 24 Pułku Ułanów w Kraśniku.

Po ukończeniu szkolenia w Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej w Modlinie dostał przydział do 2 batalionu pancernego w Żurawicy.

W czasie wojny:

Walczył w kampanii wrześniowej jako dowódca plutonu czołgów 7-TP w ramach Armii “Łódź”. Po walkach był internowany na Węgrzech.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował w uzdrowisku Duszniki-Zdrój. Przeszedł na emeryturę w 1975 r.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 1940 r. przedostał się z Węgier do okupowanej Polski z rozkazem włączenia się w konspirację. Od 1942 r. pełnił funkcję dowódcy Odcinka AK
Dzielnicy Wschodniej Lwowa i oficera organizacyjnego. Od 1944 r. dowódca Oddziałów Leśnych
zgrupowania Rejonu Dzielnicy Wschodniej w walkach o wyzwolenie Lwowa.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca II odcinka Dzielnicy Wschodniej Lwowa;

Komendant Rejonu III Dzielnicy Wschodniej Lwowa;

Oficer organizacyjny Dzielnicy;

Dowódca 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich AK;

Dowódca Rejonu I Dzielnicy Wschodniej w trakcie akcji “Burza” we Lwowie;

Oddział względnie pion organizacyjny:5 LDP AK 14 p.uł., OL
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Oficer sztabu 14 pułku ułanów, dowódca sił Rejonu I Dzielnicy Wschodniej.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

31.08.1944 r. aresztowany w czasie odprawy przez kontrwywiad radziecki, więziony w obozie w Bukańczycach i w łagrach w Riazaniu. Do Polski wrócił w 1950 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych (1974 r.)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Gromnicki J., Jazłowieccy to ułani… Wykaz żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich służących w Pułku w latach 1918-1947, bdmw, s. 34;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 329, 449;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 111, 124;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2014, nr 18, s. 4;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 35, 37, 92-93, 98-99, 104, 247. 300, 400;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 63, 116, 118, 121, 122, 161, 183, 209, 214, 264, 265, 269, 279.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?