Biss, Józef

Józef Biss

pseud. Wacław

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1913-00-00
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1977-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data: 1944-05-03
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do szkoły powszechnej w Turce koło Kołomyji.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

49 Pułk Strzelców Hulcuskich

W czasie wojny:

Podczas kampanii wrześniowej walczył  w III/49 pp, pod koniec na stanowisku dowódcy kompanii.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Komendant Rejonu VI Wiejskiego (Janów) Dzielnicy Zachodniej oraz Dzielnica Północna NOW. W 26 pp działał w miejscowościach Basiówka-Hodowica, Siemianówka.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca kompanii w Oddziale Leśnym “Warta”.

Oddział względnie pion organizacyjny:26 pp AK, 1 komp.; OL "Warta", komp. "D26"
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Podczas akcji Burza pełnił funkcję dowódcy 1 kompani 26 pp AK.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po kampanii wrześniowej trafił do niewoli, ale udało mu się zbiec. W Kołomyji był poszukiwany przez Gestapo, a więc przeniósł się do Lwowa.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Kwaterował w leśniczówce koło Zmysłówki, która została otoczona 29.05.1944 roku przez wojsko polsko-sowieckie. Wraz z oddziałem dotarł do Bystrzejowic pod Lublinem następnie przedostali się do Urzędowa, gdzie zostali aresztowani i osadzeni w więzieniu na zamku w Lublinie spędzając tam 3 tygodnie. Po odsiadce w Lublinie przewieziono go do niemieckiego obozu w Majdanku a następnie do Rzeszowa i skazano na 5 lat więzienia. Karę odbywał do 1949 roku, lecz w 1950 został ponownie aresztowany i w więzieniach przebywał przez kolejne dziesięć lat.

 

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 449, 452, 505, 508, 525, 538;

Markowski D. K., Lwów 1944, Warszawa 2021, s. 121-122, 128-129, 216;

Pempel S., W sprawie lwowskiej burzy, “Lwów i Kresy”, nr 4 (57), październik 1988, s. 32;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 112, 126;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2015, nr 22, s. 15;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 143-144, 156, 166-168, 170-172, 175, 239, 261-262, 264, 266-267, 269, 280, 312-318, 324, 333, 337-338, 340-343, 358, 388-389, 391;

Węgierski J., Armia Krajowa na Zachód od Lwowa, Kraków 1993, s. 149;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 68;

Węgierski J., Oddziały Leśne “Warta” Obszaru Lwowskiego Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie, Kraków 1998, s. 10, 33-38, 40, 101, 105, 115-116, 120, 122-126, 128-129, 131;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 96, 97, 171-173, 224, 235, 236, 240, 267.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?