Skłodowska-Antonowicz, Kalina Anna

Kalina Anna Skłodowska-Antonowicz

pseud. Irka

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Skłodowska
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1923-03-18
Miejsce urodzenia:Towianki
Data śmierci:2003-07-09
Miejsce śmierci:Toruń
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:Abramowicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:

W 1941 r. ukończyła Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Kownie.

Po wojnie:

Studiowała filologię polską oraz etnografię na UMK w Toruniu, w 1950 r. uzyskała magisterium z filologii.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Studiując jednocześnie przez rok była zastępczynią asystenta w Katedrze Języka Polskiego. Od 1947 roku przez następne 11 lat pracowała w Muzeum Miejskim  w Dziale Etnograficznym. W latach 1958 – 1975 była kustoszem w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. W 1976 roku ponownie przeniosła się do Muzeum Okręgowym, gdzie została kierowniczką w Dziale Naukowo – Oświatowym. Od 1976 r. była lektorką języka litewskiego na UMK. W 1982 roku przeszła na emeryturę.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Należała do ZHP.

W czasie wojny:

W latach 1941-1944 udzielała lekcji w tajnym nauczaniu na Litwie.

Po wojnie:

Współzałożycielka i sekretarka Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu. Była także zaangażowana w prace Fundacji „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Działała w tajnym harcerstwie. Prowadziła kurs dla sanitariuszek w Umiażu.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po zaprzysiężeniu zajmowała się przechowywaniem broni oraz pełniła zadania łączniczki i wywiadowczyni. W 1944 r. miała dołączyć do 3 Wileńskiej Brygady, ale nie dotarł do niej rozkaz.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Łączniczka

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Mieczysław Bystram “Natan” – odbierający przysięgę

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Brat Stanisław Skłodowski -żołnierz AK – patrz bioram

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Zwolniona z pracy na UMK po odmowie wstąpienia do partii.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej

Medal Wojska (trzykrotnie)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Składkowska-Antonowicz Kalina, [online:] http://kobietytorunia.pl/?p=414 (dostęp 13.03.2022 r.);

Skłodowska-Antonowicz Kalina Anna, [w:] Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński Słownik Biograficzny, t. 1, red. Dubowik H., Malinowski L.J., Bydgoszcz 2008, s. 483;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 4, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s.46;

Społecznicy toruńscy. Historia i inspiracje, [online:]  http://www.spolecznicy-torunscy.pl/sk%C5%82odowska-%E2%80%93-antonowicz (dostęp 13.03.2022 r.);

“Wileńskie Rozmaitości”, 2005, nr 5 (92), s. 46.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?