Biłejczuk, Kazimierz

Kazimierz Biłejczuk

pseud. Bohun, Buława, Norbert, Stefan, Szyna

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Stefan Różański
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1918-07-03
Miejsce urodzenia:Mikuliczyn k. Nadwórnej
Data śmierci:1995-01-13
Miejsce śmierci:Bytom
Miejsce pochówku: Cmentarz Komunalny w Bytomiu
Rodzice
Imię ojca:Bazyli
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Reisch
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: sierżant podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1936 r. ukończył gimnazjum w Stanisławowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Ukończył zaoczne studia na Wydziale Komunikacji Politechniki Warszawskiej.

Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1936 r. jako ochotnik wstąpił do Wojska Polskiego. Ukończył dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 19 Pułku Piechoty we Lwowie. Następnie został przeniesiony do rezerwy w stopniu sierżanta podchorążego.

W czasie wojny:

Brał udział w wojnie obronnej w szeregach 19 Pułku Piechoty na stanowisku dowódcy plutonu, walczył m.in. pod Płockiem.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował jako telegrafista na stacji kolejowej w Nadwórnej.

W czasie wojny:

Po zaprzysiężeniu w SZP otrzymał polecenie powrotu do Mikluczyna, gdzie podjął pracę jako dyżurny ruchu na kolei.

Po wojnie:

Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Kołomyi podjął prace jako dyżurny ruchu na stacji w Horodeńce.

Dyrektor Rejonu PKP w Tarnowskich Górach.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

W latach 1937-1939 stał na stanowisku komendanta Związku Rezerwistów RP w Mikuliczynie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Członek ŚZŻAK, kierownik Koła Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Bytomiu.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Od 1 października włączył się działalność konspiracyjną w strukturach SZP. Zaprzysiężony przez płk. Smerczyńskiego. Został jego adiutantem.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od października 1939 r. działał w konspiracji, brał udział w przerzutach żołnierzy WP na Węgry. Od września 1941 r. organizował konspirację w Kołomyi.

Do stycznia lub lutego 1942 r. był komendantem Inspektoratu Kołomyja ZWZ. Mianowany komendantem Obwodu Nadwórna AK. Funkcję tę pełnił do aresztowania przez gestapo w lipcu 1943 r.

Po ucieczce z więzienia wrócił pod fałszywym nazwiskiem (Stefan Różański) do Kołomyi i został mianowany na stanowisko oficera informacyjnego Inspektoratu Rejonowego Kołomyja AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1939-10-00 - 1943-07-00
Pełnione funkcje:

komendant, oficer informacyjny Inspektoratu Kołomyja oraz komendant Obwodu Nadwórna.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Stanisławów, Okręg Wilno
Przydział: Okręg ZWZ Stanisławów (1940-1941), Okręg AK Stanisławów
Inspektorat AK Kołomyja
Obwód AK Nadwórna
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Po wkroczeniu Armii Czerwonej nie ujawnił się i działał w siatce Okręgu Stanisławów “NIE”. W październiku 1945 r. wyjechał do Polski. Mieszkał w Kluczborku, następnie w Głubczycach, działał w siatce Okręgu Lwów AK-WiN.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W lipcu 1943 r. został aresztowany przez gestapo. 12 września 1943 r. udało mu się zbiec po rozbrojeniu strażników.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych 1942 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Balbus T., Ludzie podziemia AK-WiN w Polsce południowo-zachodniej (1945-1948), t. II, Wrocław 2004;

Fundacja CDCN, Papiery Jerzego Węgierskiego, Relacje ustne 1977-2000. Obszar nr 3 AK, sygn. 1551, t. 2, s. 4;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?