< class="bt_bb_headline_tag">
, Bronisław" subheadline="" font="" font_size="" color_scheme="" color="" align="" url="" target="_self" html_tag="h1" size="medium" dash="top" el_id="" el_class="" el_style=""]

Bronisław Kawka [-Dembiński]

pseud. Andrzej, Baczyński, Bednarski, Janusz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1914-10-19
Miejsce urodzenia:Nabróż [Miętkie, pow. Hrubieszów]
Data śmierci:1987-12-03
Miejsce śmierci:Pszczyna
Miejsce pochówku: Cmentarz w Pszczynie
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Franciszka
Nazwisko panieńskie matki:Pokrywka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data: 1938-10-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data: 1943-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1935 r. uzyskał maturę w państwowym gimnazjum humanistycznym im. Tadeusza Kościuszki w Równem.

W czasie wojny:

Od 1940 r. studiował w Lwowskim Instytucie Weterynaryjnym. Studia, które przerwał zapewne z powodu działalności konspiracyjnej, kontynuował w latach 1944-1945. 29.06.1946 r. uzyskał dyplom lekarza weterynarii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1968 r. uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Wrocławskim.

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W latach 1935-1938 kształcił się w szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. Po jej ukończeniu służył w 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich w Równem, na stanowisku dowódcy szwadronu.

W czasie wojny:

W czasie kampanii wrześniowej pełnił funkcję zastępcy dowódcy szwadronu 21 pułku ułanów.

 

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował jako kierownik lecznicy w Koźlu. Po opuszczeniu więzienia w 1953 r. pracował w Pyskowicach jako kierownik Lecznicy Rejonowej, a następnie Wojewódzkiej Lecznicy Stażowej. W latach 1980-1986 kierował katedrą chorób zakaźnych w Lubumbashi w Zairze, gdzie prowadził również wykłady w języku francuskim.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Od 11.1939 r. działał we lwowskiej konspiracji.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W okresie działalności konspiracyjnej był oficerem łączności konspiracyjnej, oficerem organizacyjnym Inspektoratu Południowego (Bóbrka), oficerem operacyjnym Komendy Okręgu Lwów AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-06-00-1943-11-00
Pełnione funkcje:

Oficer organizacyjny Obwodu Bóbrka, oficer operacyjny Komendy Okręgu Lwów AK,

 

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu Lwów AK
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Po zakończeniu akcji “Burza” należał do organizacji NIE, w której pełnił funkcję oficera operacyjnego w Oddziale II sztabu Komendy Okręgu Lwów. Następnie został przeniesiony do Krakowa, gdzie należał do Eksterytorialnego Okręgu Lwowskiego zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Był jednym z organizatorów akcji “Burza” oraz czynnym uczestnikiem.

 

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Jego żona Alfreda z Olszewskich (1922-1994) była łączniczką AK, ps. “Jagoda”. Najstarszy brat Bronisława Kawki – Jan – był żołnierzem ZWZ. W październiku 1940 roku został rozstrzelany przez Niemców na Lubelszczyźnie.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

23.07.1948 r. został aresztowany. Przebywał w więzieniach w Gliwicach, Katowicach i we Wrocławiu. Następnie skazano go na 13 lat więzienia. Wymiar kary został zmniejszony do 6 lat na podstawie amnestii. Warto odnotować, że w więzieniu we Wrocławiu i Rawiczu przez pół roku zajmował się udzielaniem pomocy medycznej współwięźniom. W sierpniu 1953 roku został zwolniony z więzienia po interwencji Izby Lekarskiej we Wrocławiu.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Virtuti Militari

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:

Jest autorem nieopublikowanego dzieła poetyckiego pod tytułem “Drogowskazy”. Napisał około 30 prac naukowych. W 1987 w Paryżu została wydana książka podsumowująca jego badania nad gruźlicą.

Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Hanaczów – dwa ataki band UPA oraz Niemiecka pacyfikacja unicestwiły kresową wieś w maju 1944 r., [online:] https://armiakrajowazgorzelec.blogspot.com/2014/05/hanaczow-dwa-ataki-band-upa-oraz.html (dostęp: 23.06.2022 r.);

Kawka Bronisław (1895-1987) [w:] Mazur Grzegorz, Węgierski Jerzy, Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 89-90;

“Orzeł Biały” 2001, r. XVII, nr 3 (231), s. 26;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3-6702;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 140, 206, 265, 361, 392, 394, 397;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 9, 142, 231, 259, 279;

Zmarli w Polsce, “Lwów i Kresy”, nr 3 (56), lipiec 1988, s. 75.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

W 1962 r. został zrehabilitowany. Istnieją rozbieżności w biogramie Kawki Bronisława. Wedle informacji pozyskanych w SPP w Londynie miejscem urodzenia były Miętkie pow. Hrubieszów, a imię ojcem był Antoni.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?