Hoppen, Czesław

Czesław Hoppen

pseud. Kropla

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1925-00-00
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:1944-07-07
Miejsce śmierci:Wilno
Miejsce pochówku: Cmentarz na Rossie, Mauzoleum Matki i Serca Syna; Wilno (Litwa)
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczył się w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował jako ogrodnik, a następnie  jako robotnik w majątku Glinciszki.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:

Uczestniczył w strajku szkolnym w Wilnie w listopadzie 1939 r.

Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od jesieni 1943 r. należał do 5 Wileńskiej Brygady AK, zaś od wiosny 1944 r.  do 3 Wileńskiej Brygady, 1 kompania.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-00-00 - 1944-07-07
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:3 WB AK 1 komp., 1 plut., 1 dr.; 5 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Zginął 07.07.1944 r. w Koloni Wileńskiej podczas Operacji “Ostra Brama”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 08.1942 r. został osadzony w obozie przejściowym w Olicie, skąd udało mu się uciec.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Adamska J., Matusewicz S., Świda L., Miejsca bitew i mogiły, żołnierzy okręgu wileńskiego Armii Krajowej, Bydgoszcz 1996 s. 62;

Hoppen Czesław, [w:] Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński Słownik Biograficzny, t. 1, red. Dubowik H., Malinowski L.J., Bydgoszcz 2008, s. 150;

Kłosiński Z., 3. Wileńska, Białystok 1995, s. 247;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 2, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 123;

Spis 3 Wileńskiej Brygady AK, (bdmw), maszynopis w zbiorach Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK “Wiano” w Łodzi;

Widejko J., Wspomnienia najmłodszego partyzanta III Partyzanckiej Brygady AK “Szczerbca” i Samoobrony Wileńskiej AK “Komara” w latach od I 1944 r. do III 1945 r., Kraków 2005, s. 17;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2007, nr 6 (105), s. 132.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?