Kotarski, Władysław

Władysław Kotarski

pseud. Dąb, Druh, Nadolny, Wilk

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1895-09-29
Miejsce urodzenia:Oleszyce
Data śmierci:1941-02-24
Miejsce śmierci:Lwów
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Stanisława
Nazwisko panieńskie matki:Cechmaowicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podpułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczył się w gimnazjum w Chyrowie. W latach 1913-1914 studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

17.09.1914 powołany do służby w armii austriackiej. W 1915 r. ukończył kurs szkoły oficerów rezerwy kawalerii i piechoty w Bruck. Był adiutantem batalionu, potem dowódcą plutonu w 83 pp. Następnie służył jako tłumacz 5 pułku dragonów armii niemieckiej. Służbę wojskową kontynuował w WP od 5.11.1918 r. Do 20 lipca 1920 r. przebywał we Wiedniu, gdzie był oficerem ordynansowym Pełnomocnictwa Wojskowego Państwa Polskiego, potem dowódcą Stacji Zbornej Komisji Wojskowej Likwidacyjnej, a następnie adiutantem Kierownictwa Transportowego Wojskowego. W późniejszym okresie przydzielony został do 9 Pułku Ułanów pełniąc funkcję jako dowódcy plutonu, a także powierzono mu dowództwo 2 szwadronu Szkolnego Dyonu Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. Ponadto był wykładowcą w Centrum Wyszkolenia Kawalerii i Piechoty.

 

 

W czasie wojny:

Szlak bojowy w wojnie obronnej rozpoczął na stanowisku zastępcy dowódcy 19 p. uł. w składzie Wołyńskiej Brygady Kawalerii gen. Andersa.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od grudnia 1939 r. czynny w konspiracji.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

P.o. Komendanta Okręgu Lwów-Wschód ZWZ-1, a jednocześnie od lutego 1940 r., zastępca komendanta Obszaru Lwów.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obszaru
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

13.09.1915 r. dostał się do niewoli rosyjskiej, skąd został uwolniony 17.04.1918 r. przez armię niemiecką.

Aresztowany 20.04.1940 r. przez funkcjonariuszy NKWD we Lwowie. Skazany został na karę śmierci przez Lwowski Sowiecki Sąd Obwodowy, w procesie który odbył się w dniach 19-20.11.1940 r. Wyrok został zatwierdzony 17.02.1941 r. przez Sąd Najwyższy ZSRR. Wyrok wykonano dn. 24.02.1941 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Wojenny Virtuti Militari V klasy – pośmiertnie 1944 r.,
Krzyż Walecznych – czterokrotnie,
Srebrny Krzyż Zasługi.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0037;

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944. Słownik biograficzny, s. 99-100;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 15, 25.

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 19, 23;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 14, 18;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 22.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?