Kiewlicz, Witold

Witold Kiewlicz

pseud. Wujek, Witek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1909-06-06
Miejsce urodzenia:Suwałki
Data śmierci:1977-10-02
Miejsce śmierci:Białystok
Miejsce pochówku: Cmentarz Komunalny, Białystok
Rodzice
Imię ojca:Tadeusz
Imię matki:Emilia
Nazwisko panieńskie matki:Odyniec
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1927 r. otrzymał świadectwo dojrzałości w Gimnazjum w Grudziądzu. W 1929 r. rozpoczął studia w Szkole Weterynarii, ale przerwał je i wstąpił do wojska.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii ukończył w 1929 r. W 1936 r. zaczął służbę w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Komorowie, którą zakończył w stopniu podporucznika. Stałą służbę rozpoczął w Sarnach. Na początku 1939 r. został przeniesiony do nowego Batalionu Fortecznego w Ostrowcu, a następnie do Wizny.

W czasie wojny:

W wojnie obronnej 1939 r. wziął udział jako Dowódca Odcinka Giełczyn. Ranny wycofał się do Białegostoku, a następnie do Wilna. Po wyleczeniu ran, został przymusowo wysiedlony na Litwę Kowieńską.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Jesienią 1941 r. został zaprzysiężony i przystąpił do działań konspiracyjnych w ZWZ Okręgu Wileńskiego. Otrzymał skierowanie do organizowania komórek ZWZ w rejonie Świra. Staż partyzancki odbył w 5 Brygadzie majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. W marcu 1944 r. objął dowództwo 36 Brygady “Żejmiana” Armii Krajowej.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-00-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Dowódca brygady.

Oddział względnie pion organizacyjny:36 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Uczestniczył w odprawie oficerów AK w Boguszach, gdzie został aresztowany przez NKWD i uwięziony przy ul. Ofiarnej w Wilnie. Wiosną 1945 r. został wywieziony do obozu w Riazaniu, zwolniony w listopadzie 1947 r. powrócił do Kraju.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Orderu Virtuti Militari V klasy,

Krzyż Walecznych (trzykrotnie).

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Adamska J., Matusewicz S., Świda L., Miejsca bitew i mogiły żołnierzy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, Bydgoszcz 1996, s. 12;

Fedorowicz Z., Trzydzieści lat mego pobytu w Wilnie 1914-1944, Bydgoszcz 2010, s. 262;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/0618.28;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.32.02;

Potocki M., Między Dźwiną a Wilią. Wspomnienia dowódcy Wileńskiego Zgrupowania nr 2 AK, Warszawa-Kraków 2015, s. 82, 109, 134, 150.

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 2, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 106;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW2 1784.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?