Jentys, Zbigniew

Zbigniew Jentys

pseud. Habdank

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1902-10-20
Miejsce urodzenia:Mińsk Litewski
Data śmierci:1984-10-27
Miejsce śmierci:Ottawa (Kanada)
Miejsce pochówku: Hamilton (Kanada)
Rodzice
Imię ojca:Adam
Imię matki:Amelia
Nazwisko panieńskie matki:Pereświet-Sołtan
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data: 1944-11-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do szkół w Mohylewie i Mińsku. W 1922 r. ukończył gimnazjum w Grudziądzu. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 12.1917 r. wstąpił do I Korpusu Polskiego generała Józefa Dowbór-Muśnickiego. Służył w artylerii konnej, kontuzjowany pod Przybyłowem. Po rozformowaniu korpusu wstąpił w 06.1918 r. do WP. Trafił do Szkoły Mechaników Lotniczych i Meteorologów. Od 06.1919 r. do 15.02.1921 r. należał do dowództwa Frontu Białorusko-Litewskiego oraz służył w II Oddziale 4 i 2 Armii.

W czasie wojny:

24.08.1939 r. powołany do wojska. Należał do samodzielnego referatu informacyjnego w DOK III Grodno. Do 20.09.1939 r. internowany na Litwie.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował jako urzędnik w Wileńskim Banku Ziemskim.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 06.1940 r. został komendantem Podokręgu ZWZ Kowno. 27.12.1941 r. awansowany na porucznika.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-06-00 -
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Podokręg Kowno ZWZ
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Brat Adam Jentys – żołnierz AK – patrz biogram

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

W 03.1942 r. został odkomenderowany do dowództwa 5 Dywizji Piechoty. Następnie służył w II Korpusie Polskim do 28.04.1945 r. Walczył pod Monte Cassino.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

24.03.1941 r. aresztowany przez NKWD. Został wywieziony do Moskwy, tam przebywał w więzieniach w Lefortowie i na Łubiance. Zwolniony 13.08.1941 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Virtuti Militari V klasy

Krzyż Niepodległości

Krzyż Walecznych

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

Krzyż Monte Cassino

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.32.02;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.32.03;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW1-03097;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2003, nr 3 (77), s. 248-249.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Według podpułkownika T. Rudnickiego był jedynie eksterytorialnym komendantem placówki, wysłanym dla załatwienia licznych spraw ZWZ w 08.1940 r.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?