Majewski, Kazimierz Tadeusz

Kazimierz Tadeusz Majewski

pseud. Grzbiet, Maj, Szmigiel, Wallenrod, Żbik

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1894-02-07
Miejsce urodzenia:Slobodzija-Komaresti (Rumunia)
Data śmierci:1941-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Mieczysław
Imię matki:Amalia
Nazwisko panieńskie matki:Gorczyńska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: pułkownik
Data: 1933-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do szkół w Zaleszczykach, a potem w okresie od 1908 do 1910 r., uczył się prywatnie w Seminarium Nauczycielskim we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

We Lwowie ukończył Szkołę Podchorążych i objął funkcję dowódcy plutonu.

Od sierpnia 1914 r., był dowódcą plutonu, potem kompanii w I Baonie, a następnie w IV Baonie I Brygady, zaś od 1916 r. w III Baonie.

Po kryzysie przysięgowym w lipcu 1917 r., internowany i wcielony do armii austriackiej, za odmowę złożenia przysięgi na wierność cesarzowi został zdegradowany. Skierowany na kurs oficerski przy XXIII Korpusie austriackim (Borowina), gdzie przebywał od 15 sierpnia do 20 listopada 1917 r.

Dowodził plutonem w 20 pp, potem w 46 pp.

W czerwcu 1918 r. skierowany na front włoski, skąd zdezerterował.

Podjął działalność w Polskiej Organizacji Wojskowej – kurier w Kijowie i oficer do zleceń, od września do listopada 1918 r. dowódca okręgu POW Równe.

Po mobilizacji POW był kierownikiem posterunków wywiadowczych na tyłach armii ukraińskiej, kierował działalnością dywersyjną.

W 1919 r. został przeniesiony do 35 pp. na stanowisko dowódcy 11 kompanii. DO 1922 r. dowodził baonem w 35 pp., w jego szeregach brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

Następnie był zastępcą dowódcy 83 pp., zastępcą dowódcy 73 pp., dowódcą 38 pp.

Od maja 1939 r. dowodził Pomorską Brygadą Obrony Narodowej.

 

W czasie wojny:

W wojnie obronnej dowodził Oddziałem Wydzielonym/Zgrupowaniem “Chojnice” powstałej na bazie dwóch baonów Pomorskiej Brygady Obrony Narodowej, 18 pułku ułanów oraz innych pododdziałów piechoty, saperów i artylerii w walkach Chojnicami i w Borach Tucholskich, a po jego rozbiciu w dn. 1-3 września 1939 r. doprowadził do Torunia grupę ok. 4 tys żołnierzy z różnych jednostek, z których utworzono improwizowany pułk piechoty nr 208. Dowodził nim do 9 września 1939 r., w walkach pod Płockiem.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował jako ortopeda w Zakładach Zandrowskich.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Pod koniec 1910 r. wstąpił do Polskich Drużyn Strzeleckich we Lwowie.

7 czerwca 1914 r. wyznaczono go na komendanta PDS w Brodach. Po wybuchu I wojny światowej wyjechał ze swymi “drużyniakami” do Krakowa, gdzie wraz z nimi wstąpił do Legionów Polskich.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Organizował komórki konspiracyjne ZWZ.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1940-01-00 - 1940-07-00
Pełnione funkcje:

Komendant Okręgu ZWZ Wołyń.

Oddział względnie pion organizacyjny:Okręg Wołyń ZWZ (1941-1942)
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg Wołyń SZP-ZWZ (1939-1940), Okręg Wołyń ZWZ (1941-1942)
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 07.1940 r. został ujęty w Równem przez NKWD. 13.12.1940 r. został skazany przez sąd NKWD na karę śmierci. Zginął przypuszczalnie w więzieniu sowieckim, w 06.1941 r. zamordowany przy likwidacji więzienia w Łucku, po napaści Niemców na Związek Sowiecki. Do zaaresztowania go w decydujący sposób przyczynił się sowiecki agent Bolesław Zymon, który był adiutantem Majewskiego, zdemaskowany w 1941 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Wojenny Virtuti Militari V klasy,
Krzyż Walecznych (pięciokrotnie),
Krzyż Niepodległości z Mieczami,
Złoty Krzyż Zasługi,
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fijałka M., 27 WDP;

Filar W., “Burza” na Wołyniu, Warszawa 2010, s. 94-97;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0101, 0110, 0111, 0112;

“Echa Polesia”, 2015 nr 1 (45), s. 35;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Turowski J., Pożoga. Walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa 1990, s.;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2016, nr 24, s. 20;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 13;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 254.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?