Motylewicz, Władysław

Władysław Motylewicz

pseud. Topola

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Michał
Imię matki:Rozalia
Nazwisko panieńskie matki:Hrycyszyn
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do gimnazjum w Brzeżanach, był wzorowym uczniem. Po ukończeniu gimnazjum został powołany do Szkoły Podchorążych przy 11 Karpackiej Dywizji Piechoty w Stanisławowie. Dzięki wyróżniającym się wynikom został przyjęty do Szkoły Podchorążych Zawodowych, gdzie w 1939 r. ukończył 2 rok.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

We wrześniu brał udział w obronie Warszawy jako dowódca plutonu 36 pp. na barykadach przy ul. Grochowskiej na skrzyżowaniu z ulicą Waszyngtona. Za dzielną obronę barykady awansowany do stopnia podporucznika.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Drużynowy harcerstwa.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Dowodził 2 kompanią w miejscowości Hucisko oraz 3 kompanią WSOP w Demni, w której skład wchodziło 5 drużyn. Dnia 15 sierpnia 1943 r. przeprowadził akcje “Nafta” na linię kolejową: Chodorów – Tarnopol pomiędzy stacją Mieczyszczów – Nagrabie. W akcji została rozbita lokomotywa, jeden wagon, osiem cystern z paliwem oraz zostało rannych 3 Niemców, dzięki czemu przerwa w przerzucie wojsk niemieckich na front wschodni trwała 3 doby. Po akcji ostrzeliwano niemieckie patrole i pociągi ratownicze, tym samym utrudniając naprawę toru i likwidację skutków polskiego ataku. Za tę akcję został odznaczony dnia 11.11.1943 r. Krzyżem Walecznych. W październiku 1943 r. przewodził podczas akcji “Liegenschaft”, w której zostały wykradzione aparaty radiowe z niemieckiego folwarku. Dzięki niemu winą obarczono Ukraińców, którzy wcześniej okradli folwark. Wykradzione aparaty służył potem konspiracji do końca okupacji. W marcu 1944 r. razem ze swoim oddziałem przybył do Huciska, aby wspomóc tamtejszą samoobronę przed napadem UPA, która chciała zdobyć wieś.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca 2 kompanii w miejscowości Hucisko, dowódca 3 kompanii WSOP, dowódca IV plutonu w 1 kompanii

Oddział względnie pion organizacyjny:2 kompania, 3 kompania WSOP, IV plut., 1 komp., 51 pp.
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Brzeżany
Obwód AK Brzeżany
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W okresie “Burzy” dowodził IV plutonem oraz był zastępcą dowódcy 1 kompanii 51 pp. AK (12DP) – oddział ten mimo wspólnych walk z Armią Czerwoną został rozbrojony, a żołnierze internowani. W połowie lipca 1944 r. dowodził akcją w rejonie Hucisko-Podwysokie koło Brzeżan, oddział bronił 3 mosty przed wysadzeniem. Akcja się powiodła, a Niemcy zostali zmuszeni do wycofania.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Piotr “Grab” Motylewicz – porucznik, cichociemny.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych (11.11.1943)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

BJ, sekcja rękopisów, P. Woźniak, Z niw i ugorów mego życia, t. II, sygn. akc. 9/85, s. 184;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 153, 160, 173;

Jan Cisek, wspomnienia z działalności Armii Krajowej na terenie powiatu Brzeżany województwo tarnopolskie, maszynopis w zbiorach CDCN – BJ, sygn. 5/2, s. 5, 10, 18, 19, 20, 21, 40;

Mazur G., Okręg Tarnopol Armii Krajowej, [w:] Armia Krajowa. Rozwój organizacyjny, (red.) K. Komorowski, Warszawa 1996, s. 308, 311;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 114;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Strokosz O., W Armii Krajowej z Zaolzia przez okupowany Lwów do III Rzeczypospolitej, oprac. Kwiek J., Kraków 1994, s. 27;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 205, 206, 208, 249.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?