Motylewicz, Władysław

Władysław Motylewicz

pseud. Topola

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Michał
Imię matki:Rozalia
Nazwisko panieńskie matki:Hrycyszyn
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do gimnazjum w Brzeżanach, był wzorowym uczniem. Po ukończeniu gimnazjum został powołany do Szkoły Podchorążych przy 11 Karpackiej Dywizji Piechoty w Stanisławowie. Dzięki wyróżniającym się wynikom został przyjęty do Szkoły Podchorążych Zawodowych, gdzie w 1939 r. ukończył 2 rok.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

We wrześniu brał udział w obronie Warszawy jako dowódca plutonu 36 pp. na barykadach przy ul. Grochowskiej na skrzyżowaniu z ulicą Waszyngtona. Za dzielną obronę barykady awansowany do stopnia podporucznika.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Drużynowy harcerstwa.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Dowodził 2 kompanią w miejscowości Hucisko oraz 3 kompanią WSOP w Demni, w której skład wchodziło 5 drużyn. Dnia 15 sierpnia 1943 r. przeprowadził akcje “Nafta” na linię kolejową: Chodorów – Tarnopol pomiędzy stacją Mieczyszczów – Nagrabie. W akcji została rozbita lokomotywa, jeden wagon, osiem cystern z paliwem oraz zostało rannych 3 Niemców, dzięki czemu przerwa w przerzucie wojsk Niemieckich na front wschodni trwała 3 doby. Za tę akcję został odznaczony dnia 11.11.1943 r. Krzyżem Walecznych. W październiku 1943 r. przewodził podczas akcji “Liegenschaft” w której zostały wykradzione aparaty radiowe z niemieckiego folwarku. Dzięki niemu winą obarczono Ukraińców, którzy wcześniej okradli folwark. Wykradzione aparaty służył potem konspiracji do końca okupacji.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca 2 kompanii w miejscowości Hucisko, dowódca 3 kompanii WSOP

Oddział względnie pion organizacyjny:2 kompania, 3 kompania WSOP, IV pluton w 51 pp.
Okręg:Okręg Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W okresie “Burzy” dowodził IV plutonem oraz był zastępcą dowódcy 1 kompanii 51 pp AK (12DP) – oddział ten mimo wspólnych walk z Armią Czerwoną został rozbrojony, a żołnierze internowani. Dowodził akcją w rejonie Hucisko-Podwysokie koło Brzeżan broniąc mosty przed wysadzeniem, zmuszając Niemców do wycofania się.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Piotr “Grab” Motylewicz – porucznik, cichociemny.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych (11.11.1943)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Jan Cisek, wspomnienia z działalności Armii Krajowej na terenie powiatu Brzeżany województwo tarnopolskie, (bdmw), maszynopis w zbiorach Archiwum Tarnopolskiego, Armia Krajowa Okręg Tarnopol sygn. 5-2, s. 5, 10, 18, 19, 20, 21, 40;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 114;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Strokosz O., W Armii Krajowej z Zaolzia przez okupowany Lwów do III Rzeczypospolitej, oprac. Kwiek J., Kraków 1994, s. 27.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?