Mościński, Gerard

Gerard Mościński

pseud. Dozorca, Grosz, Jacek, Krajewski, Żukowski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:[Żukowski]
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1903-09-24
Miejsce urodzenia:Stebnik
Data śmierci:1977-01-31
Miejsce śmierci:Kraków
Miejsce pochówku: Cmentarz Rakowicki; Kraków
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Przed rozpoczęciem I wojny światowej uczęszczał do szkoły w Załoźcach oraz Złoczowie. Po wybuchu I wojny światowej rozpoczął naukę w gimnazjum realnym w Jaśle oraz Białej. Następnie uczęszczał do VI Gimnazjum we Lwowie. Po zakończeniu wojny ukończył 7 i 8 klasę gimnazjum oraz uzyskał maturę. Następnie w latach 1921-1922 ukończył kurs abiturientów przy Akademii Handlowej.  Od września 1922 r. podjął studia prawnicze na UJK. W latach 1932-1939 był we Lwowie aplikantem adwokackim.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W wieku 15 lat brał udział w obronie Lwowa, podczas której został ranny 17 .XI.1918 r. Następnie od kwietnia 1919 r. służył w WP, na początku w 1 pułku strzelców lwowskich, potem w sztabie Grupy Operacyjnej gen. W. Jędrzejewskiego i w szeregach 5 pap w stopniu kaprala.

W czasie wojny:

Podczas kampanii wrześniowej brał udział w obronie Lwowa.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Od września 1922 r. pracował w wydawnictwie Książnica-Atlas.

W czasie wojny:

Pracował w Komitecie ds. Geologii-Zakłady Graficzne we Lwowie jako naczelnik planowania. W latach 1942-1944 r. był dyrektorem Rzemieślniczym Banku Spółdzielczym we Lwowie .

Po wojnie:

Od 1 października 1956 r. pracował jako radca prawny najpierw w Zarządzie Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie, od 1 czerwca 1957 r. w Banku Inwestycyjnym w Krakowie, a następnie jako adwokat.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Do konspiracji prawdopodobnie przystąpił w 1941 r. Szef Wydziału Finansowego Komendy Okręgu Lwów i oficer płatniczy Obszaru Lwowskiego od 1942 r. do 31 1944 r.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-00-00-1944-00-00
Pełnione funkcje:

Szef Wydziału VII finansowego.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu, Wydział VII
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

26 marca 1948 roku został aresztowany w Krakowie, a następnie przewieziony do Wrocławia, gdzie został skazany przez WSR na 15 lat więzienia. Przebywał w więzieniu we Wrocławiu, Rawiczu do 10 lipca 1954 r. . W marcu 1955 r. uzyskał obniżenie wyroku do 6 lat oraz całkowite zniesienie kary. Wyrok uniewinniający zapadł 11 grudnia 1962 r. we Wrocławiu.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Virtuti Militari

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie;

Mazur G., Węgierski J.,  Konspiracja Lwowska 1939-1944. Słownik Biograficzny. Kraków 1997, s. 130-131;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 99;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 95, 414;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 255.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?