Mossakowski, Władysław, Tadeusz

Władysław, Tadeusz Mossakowski

pseud. Jastrzębiec

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1915-12-25
Miejsce urodzenia:Olesno pod Mińskiem
Data śmierci:[1944-04-00] lub [1944-06-08]
Miejsce śmierci:Wsielub
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Władysław Anastazy
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Gimnazjum w Płocku

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty w Ostrów-Komorowie. Został przydzielony do 88 pp we Wrześni.

W czasie wojny:

Brał udział w kampanii wrześniowej walcząc w 17 Dywizji Piechoty. Wziął udział w bitwie nad Bzurą, za odwagę otrzymał Srebrny Krzyż Virtuti Militari.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W lutym 1944 r. przybył z Warszawy do Okręgu AK Nowogródek.

 

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca VIII/77 pp AK “Bohdanka”.

Oddział względnie pion organizacyjny:VIII/77 pp AK
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po bitwie nad Bzurą dostał się do niewoli i został osadzony w Woldenbergu.

21.06. 1943 r. podjął udaną próbę ucieczki i powrócił najpierw do Warszawy, a później do Wilna.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Wojenny “Virtuti Militari” kl. V – dwukrotnie:  w trakcie bitwy nad Bzurą i po raz drugi pośmiertnie w XI 1966 r. za całokształt walk w kampanii 1939 r

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.40.11;

Krajewski K., Na Ziemi Nowogródzkiej. “NÓW”–Nowogródzki Okręg Armii Krajowej, Warszawa 1997, s. ;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 1, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 190-192;

Wiąk W.J., Struktura organizacyjna Armii Krajowej 1939-1944, Warszawa 2003, s. 370;

Zagacki D., Walki VIII Batalionu AK na Nowogródczyźnie, “Echa Polesia”, nr 4 (60), 2018, s. 32.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?