Dobrzański, Jerzy Bohdan Piotr

Jerzy Bohdan Piotr Dobrzański

pseud. Irwid, Maciej, Paweł

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1889-10-03
Miejsce urodzenia:Warszawa
Data śmierci:1970-09-29
Miejsce śmierci:Wrocław
Miejsce pochówku: Wrocław, Cmantarz Grabiszyński
Rodzice
Imię ojca:Antoni
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:Rudnicka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył V Gimnazjum w Warszawie oraz Wydział Medyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W latach 1919-1923 był zatrudniony w Wojsku Polskim, między innymi pełniąc funkcję naczelnego lekarza 3. Pułku Artylerii Ciężkiej w Wilnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Przed I wojną światową pracował jako lekarz w wojsku rosyjskim. W niepodległej Polsce, w latach 1919-1923, był zatrudniony w Wojsku Polskim, między innymi pełniąc funkcję naczelnego lekarza 3 Pułku Artylerii Ciężkiej w Wilnie. W latach 1923-1939 był ordynatorem oddziału ginekologicznego Szpitala Kolejowego w Wilnie.

W czasie wojny:

Ordynator oddziału ginekologicznego Szpitala Kolejowego na Wilczej Łapie

Po wojnie:

Po powrocie do kraju w 1957 r. pracował w Przychodni Kolejowej we Wrocławiu.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Od 1909 r. był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej. Po I wojnie światowej był radnym miejskim w Wilnie, prezesem robotniczych klubów sportowych, a także członkiem władz Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego.

W czasie wojny:

Od 01.1940 r. był członkiem Rady Wojewódzkiej przy Komendzie Okręgowej Związku Walki Zbrojnej z ramienia PPS-WRN. Przewodniczył konspiracyjnej Wileńskiej Koncentracji Demokratycznej. Był członkiem Komitetu Politycznego Kierownictwa Walki Podziemnej. Od 06.1943 do 05.1945 r. był członkiem Delegatury Rządu na Kraj.

Stał na czele redakcji dwutygodnika “Niepodległość”, wydawanego przez BIP Komendy Okręgu AK przy współpracy z Delegaturą Rządu na Okręg Wileński.

Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 11.1939 r. należał do ZWZ, a następnie do AK. Był członkiem Biura Informacji i Propagandy. Redagował czasopismo konspiracyjne “Niepodległość”, wydawane w latach 1942-1944 w Wilnie przez BIP Okręgu Wileńskiego.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:Od 1939-11-00
Pełnione funkcje:

Redaktor czasopisma

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany przez NKWD i skazany na 20 lat łagrów. Do kraju powrócił w 1957 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Dobrzański J., Wilno w walce z okupantem, 1941 – 1944, A-408/62, Biblioteka KUL w Lublinie, rkp. 220.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Dobrzański Jerzy, [w:] Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny, t. 1, (red.) Dubowik H., Malinowski L.J., Bydgoszcz 2008, s. 94;

Fedorowicz Z., Trzydzieści lat mego pobytu w Wilnie 1914-1914, Bydgoszcz 2010, s. 257;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III 618.32.02;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.32.03;

Potocki M., Między Dźwiną a Wilią. Wspomnienia dowódcy Wileńskiego Zgrupowania nr 2 AK, Warszawa-Kraków 2015, s. 26;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 1, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 169-170;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW2 723;

“Wileńskie Rozmaitości”, 1995, nr 4 (30), s. 4.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Działalność Wileńskiej Koncentracji Demokratycznej – konspiracyjnej organizacji kierowanej przez Jerzego Dobrzańskiego – omawia Michał Gnatowski (zob. Gnatowski M., Z dziejów Wileńskiej Koncentracji Demokratycznej, [w:] “Studia Podlaskie”, 1993, t. 4, s. 267-301). W aneksie do artykułu została zamieszczona treść dokumentów wytworzonych w czasie wojny przez Wileńską Koncentrację Demokratyczną. Materiały te pochodzą z prywatnych zbiorów Dobrzańskiego oraz Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?