Suchowicz, Henryk

Henryk Suchowicz

pseud. Ostry

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1924-07-14
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Michał
Imię matki:Marianna
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Wykształcenie średnie, liceum spółdzielcze

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Od listopada 1943 r. do lipca 1944 r. służył w 23 Brygadzie Brasławska AK. Po rozwiązaniu Brygaday służbę kontynuował w armii sojuszniczej od lipca 1944 r do sierpnia 1944, później w Wojsku Polskim od sierpnia 1944 do maja 1945 r.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od listopada 1943 r. do lipca 1944 r. służył w 23 Brygadzie Brasławska AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-11-00-1944-07-00
Pełnione funkcje:

strzelec

Oddział względnie pion organizacyjny:Okręg Wilno
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Po rozwiązaniu Brygaday służbę kontynuował w armii sojuszniczej od lipca 1944 r do sierpnia 1944, później w Wojsku Polskim od sierpnia 1944 do maja 1945 r.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został Internowany i wywieziony do ZSRR 20 października 1944 r. Na zsyłce przebywał do 1 listopada 1947 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal Wojska-Londyn 15 sierpnia 1948 r., Krzyż AK- Londyn 30 maja 1984 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Okręg Dolnośląski, teczka osobowa Henryka Suchowicza.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?