Madurowicz, Roman

Roman Madurowicz

pseud. Osa

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Jelita-Madurowicz
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1914-11-13
Miejsce urodzenia:Zabrzeg/powiat Bielsko-Biała
Data śmierci:1970-08-21
Miejsce śmierci:Gliwice
Miejsce pochówku: Cmentarz Komunalny w Gliwicach
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data: 1943-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Do 1935 r. szkolił się w Korpusie Kadetów we
Lwowie. W latach 1935-1938 uczęszczał do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej.
Od 1938 r. służył w 40 pp.

W czasie wojny:

Uczestniczył w obronie Lwowa w 1939 roku.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Działał w AK od 1942 r. W 04.1944 roku został przeniesiony na stanowisko komendanta Rejonu I “Astra”. Żołnierz Oddziałów Leśnych 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, 3 lub 5 szwadron.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Oficer organizacyjny rejonu, komendant rejonu, dowódca szwadronu.

Oddział względnie pion organizacyjny:OL "Warta", 14 p.uł., 3 szw.
Okręg:Okręg Lwów
Przydział: Okręg AK Lwów, Zgrupowanie AK Miasto, Zgrupowanie Oddziałów Partyzanckich „Warta”
Inspektorat Lwów-Miasto
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Dowódca 1 Rejonu Dzielnicy Wschodniej Zgrupowania “Miasto” oraz dowódca 3 szwadronu 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Uczestniczył w akcjach na Pasiekach Wschodnich, przedmieściu Lwowa oraz w walkach z Niemcami w dn. 12-17.07.1944 r.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany w sierpniu lub wrześniu 1944 r. przez kontrwywiad radziecki we Lwowie, więziony w Riazaniu, Diaglewie, Borowiczach i Brześciu.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Virtuti Militari V klasy;

Krzyż Walecznych.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Dzieje Ułanów Jazłowieckich, (red.) Tym J. S., Warszawa 2019, s. 321;

Gromnicki J., Jazłowieccy to ułani… Wykaz żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich służących w Pułku w latach 1918-1947, bdmw, s. 118;

Markowski D. K., Lwów 1944, Warszawa 2021, s. 126, 146, 218;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 111, 115;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 21, 29;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2014, nr 18, s. 4;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 32, 97-98, 277, 280, 361, 367;

Węgierski J., Oddziały Leśne “Warta” Obszaru Lwowskiego Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie, Kraków 1998, s. 11;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 120, 198, 213-215, 264, 270, 279.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?