Łanowski, Zygmunt

Zygmunt Łanowski

pseud. Damian, Ernest

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Ułanowski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1911-00-00
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1989-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Feliks
Imię matki:Wiktoria
Nazwisko panieńskie matki:Piwocka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: porucznik [podporucznik]
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do klasycznego Państwowego III Gimnazjum Męskiego im. Króla Stefana Batorego we Lwowie. W latach 1930–35 studiował prawo i dyplomację na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Po studiach został asystentem w katedrze prawa na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował jako dziennikarz, literat i tłumacz literatury szwedzkiej.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W czasie II wojny światowej był oficerem Armii Krajowej, działał w Żegocie i współpracował z Delegatem Rządu Emigracyjnego Adamem Ostrowskim. Był również szefem nasłuchu radiowego BIP Obszaru Lwowskiego w okresie 08.1943 – 28.07.1944 r. W 07.1944 r., po wejściu Armii Czerwonej do Lwowa, został mianowany adiutantem gen. Władysława Filipkowskiego. Aresztowany przez Sowietów w Żytomierzu.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Adiutant komendanta Obszaru, kierownik komórki nasłuchów krypt. “E” przy komendzie Obszaru nr 3.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany w Żytomierzu. Od 2.08.1944 do 9.12.1947 r. był więziony przez NKWD, najpierw w obozie Diagilewo koło Riazania, potem w obozie Szora w Maryjskiej ASRR, gdzie poważnie zachorował na gruźlicę. Pod koniec 1947 r. przewieziono go z powrotem do Polski.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Rycerski Orderu Wazów

Krzyż Rycerski Orderu Gwiazdy Polarne

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

BJ, sekcja rękopisów, Archiwum Jerzego Polaczka, sygn. akc. 361/01, relacje i wspomnienia różnych osób, s. 1-28;

BJ, sekcja rękopisów, P. Woźniak, Z niw i ugorów mego życia, t. II, sygn. akc. 9/85;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. III, sygn. 1320/6/1C, s. 603;

Marciniakówna A., Północ. Rozmowa z Zygmuntem Łanowskim, najwybitniejszym polskim tłumaczem literatury szwedzkiej, “Radar. Miesięcznik Pracy Twórczej”, 1975, nr 7;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s 121;

Polaczek J., Epilog “Burzy”;

Polaczek J., Zarys wspomnień z działalności w Ruchu Oporu grudzień 1975 r., rękopis w zbiorach BJ, sygn. przyb. 448/01, s. 39, 40;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 33;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 298, 350, 408;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 32, 44;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 240, 244.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?