Kmiecik, Krystyna

Krystyna Kmiecik

pseud. Krysia, Wanda

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Onychir
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1924-10-31
Miejsce urodzenia:Tarnopol
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Alojzy
Imię matki:Józefa
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Była uczennicą Państwowego Gimnazjum Żeńskiego im. J. Piłsudskiego w Tarnopolu w latach 1937/38 – 1938/39.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W jej mieszkaniu mieścił się punkt kontaktowy AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-11-00 - 1944-03-00
Pełnione funkcje:

Łączniczka i kurierka AK Inspektoratu Tarnopol

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Działała w organizacji “WiN”.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Leszek Onychir – brat, kurier AK;

Józefa Onychir – matka, łączniczka AK;

Roman Kmiecik – mąż, żołnierz AK.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

W kwietniu 1944 r., wcielona do ludowego Wojska Polskiego, z którego zdezerterowała.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowana w Brzegu nad Odrą we 09.1946 r i skazana na 3 lata pozbawienia wolności przez Sąd Wojskowy we Wrocławiu. Zwolniona na podstawie amnestii 27.03.1947 r.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal Wojska,
Krzyż Armii Krajowej.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Wrocław;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. IV, sygn. 1320/6/1D, s. 778;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 140;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0917;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 150.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?