Kulikowski, Julian

Julian Kulikowski

pseud. Drogomir, Ryngraf, Witold

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Wołonin Michał, Drohomirski Witold
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1893-01-28
Miejsce urodzenia:Mulniki, Wileńszczyzna
Data śmierci:1973-10-02
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Jadwiga
Nazwisko panieńskie matki:Andruszkiewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: major
Data: 1919-11-11
Starszeństwo: 1919-06-01
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: pułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1911 r. ukończył ośmioklasowe gimnazjum w Petersburgu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Powołany do służby w armii rosyjskiej w maju 1914 r.

Elew Szkoły Chorążych 1915 r.

Uczestnik kursu wojennego w Akademii Sztabu Generalnego w Tomsku 1915 r.

Wstępuje jako ochotnik, w stopniu kapitana 5 Dywizji Syberyjskiej maj 1918 r.

Oficer w Departamencie Morskim Ministerstwa Spraw Wojennych 1921-1922 r.

Dowódca II Batalionu 72 Pułku Piechoty (Radom) 1922-1925 r.

Słuchacz w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie 1925-1927 r.

Szef Wydziału Wyszkoleniowego DOK X Przemyśl

Zastępca dowódcy 58 Pułku Piechoty (Poznań)

Szef Oddziału I DOK  III Grodno

Przeniesiony w stan spoczynku 31 maja 1933 r.

 

W czasie wojny:

Brał udział w wojnie obronnej. Szef oddziału Transportowo-Kolejowego w dowództwie Armii “Prusy” 1939 r.

W konspiracji od października 1939 r.

 

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej ds. Odznaczeń Żołnierzy były Okręgu Wilno AK przy Zarządzie ZBoWiD w 1965 r.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Komendant organizacji podziemnej o nazwie Liga Wojenna Walki Zbrojnej marzec 1940 – jesień 1941

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Szef Oddziału I Organizacyjnego Okręgu Wilno.

Szef Sztabu Zreorganizowanego w sierpniu 1944 r. Okręgu Wileńskiego

Komendant Okręgów Wilno i Nowogródek AK

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-00-00 - 1945-00-00
Pełnione funkcje:

Komendant Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego po aresztowaniu Krzyżanowskiego “Wilka”.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany w Wilnie przez NKWD 7 stycznia 1945 r. i uwięziony. 29 sierpnia 1945 r. został przez sąd NKWD skazany na 15 lat katorgi i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich. 25 października 1945 r. został przywieziony do łagrów nr 25 i 9/10 w Workucie z więzienia w Wilnie. 31 maja 1949 r. został przeniesiony do łagru o zaostrzonym rygorze – Rieczłagu, zwolniony 23 czerwca 1955 r. i skierowany na zesłanie do Uchty.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Wojenny Virtuti Militari V klasy;
Krzyż Niepodległości;
Krzyż Walecznych (czterokrotnie)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK “Wiano” w Łodzi, Spis Polaków, którzy spędzili lata po II wojnie światowej, na zasadzie sowieckich trybunałów wojennych w łagrach Workuty, nr 212;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.28.16, s. 1;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW_III_618.32.02;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.32.03;
Korab-Żebryk R., Operacja Wileńska AK, Radom 1997, s. 112, 161, 247, 293, 449;

Morelewski J. F., Pokolenie akowskie, Bydgoszcz 1995, s.  180;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 1, s. 141-142;
Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie;

Tomkiewicz M., Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 1939-1953, Warszawa 2018, s. 372;

“Wileńskie Rozmaitości”, 1999, nr 6 (56), s. 69.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?