Siedlecki, Tadeusz

Tadeusz Siedlecki

pseud. Lot

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Izydor
Imię matki:Petronela
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Od czerwca 1943 r. do maja 1945 r. służył w: plutonie AK na terenie Piłatkowic, w placówce Jezierzany, Obwodzie Borszczów, na terenie Inspektoratu w Czertkowie oraz Okręgu Tarnopol.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Projektowania Urbanistycznego na stanowisku projektanta.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

TUP, PTE, NSZZ “Solidarność”.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od czerwca 1943 r. do maja 1945 r. służył w: plutonie AK na terenie Piłatkowic, w placówce Jezierzany, Obwodzie Borszczów, na terenie Inspektoratu w Czertkowie oraz Okręgu Tarnopol.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-06-00-1945-05-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Okręg Dolnośląski, teczka osobowa Tadeusza Siedleckiego.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?