Gozdawa-Jackowski, Jerzy

Jerzy Gozdawa-Jackowski

pseud. Brzoza

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1912-00-00
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1976-00-00 [1982]
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data: 1944-05-03
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Dr inż. Politechniki Lwowskiej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Służył w 2 pac w Chełmie.

W czasie wojny:

Uczestnik kampanii wrześniowej.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował w nadleśnictwie w Winnikach.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Oficer szkoleniowy Komendy Rejonu IV Wiejskiego we wsi Winniki, oficer łącznościowy sztabu 5 DP AK. Prowadził kursy Szkoły Podchorążych najpierw we Lwowie, a następnie na Drugiej Wólce (Ośrodek “C” Czyszki).

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Oficer informacyjny i szkoleniowy Komendy Rejonu. Dowódca samodzielnego plutonu w Wólkach.

Oddział względnie pion organizacyjny:5 DP AK, 14 p.uł.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W trakcie walk o Lwów pełnił funkcję oficera łącznikowego dowództwa 5 Dywizji Piechoty.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Dzieje Ułanów Jazłowieckich, (red.) Tym J. S., Warszawa 2019, s. 321;

Jackowscy, [online:] http://janmariajackowski.pl/wp-content/uploads/2014/05/Jackowscy_albumT_final1.pdf (dostęp: 31.01.2020 r.);

Gromnicki J., Jazłowieccy to ułani… Wykaz żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich służących w Pułku w latach 1918-1947, bdmw, s. 62;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3 5373;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 48, 96, 280;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 8, 64, 72, 120, 265, 266, 279.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?