Runiewicz, Jan Kazimierz

Jan Kazimierz Runiewicz

pseud. Ikar, Karski, Morawski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1917-12-04
Miejsce urodzenia:Tarnopol
Data śmierci:2002-11-13
Miejsce śmierci:Wrocław
Miejsce pochówku: Cmentarz Parafii Świętej Rodziny we Wrocławiu
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do I Gimnazjum im. W. Pola w Tarnopolu w latach 1927/28 – 1936/37. Maturę zdał 31.05.1937. Studiował na Politechnice Lwowskiej.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Ukończył politechnikę.

Służba wojskowa
Przed wojną:

Służył jaki podchorąży rezerwy artylerii w Zambrowie.

W czasie wojny:

Brał udział w Wojnie Obronnej w 1939 r. w szeregach 1 p. a. m. ze Stryja. Brał udział w walkach na Lubelszczyźnie.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Od września do listopada 1939 r. zaczął wydawać w nakładzie 50 powielanych egzemplarzy pismo “Jestem Polakiem”.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

10.1939 r. został zaprzysiężony w SZP w Tarnopolu i był łącznikiem na terenie Lwów- Tarnopol. Od 1941 r. do 1945 r. pełnił funkcję kuriera oficerskiego do zleceń, Baza Liszt-Budapeszt.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1939-10-00 - 1945-00-00
Pełnione funkcje:

Kurier oficerski do zleceń oraz łącznik

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg SZP-ZWZ Tarnopol (1939-1941), Okręg AK Tarnopol
Komenda Okręgu AK Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Józefa [Stanisława] Runiewicz “Kalina” – siostra, szefowa Oddziału V a

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Dostał się do niewoli niemieckiej w Hostynnem k. Hrubieszowa, z której uciekł i wrócił do Tarnopola.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po przybyciu do Tarnopola był ścigany przez NKWD.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Przesłuchiwany i więziony przez UB.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami

Krzyż Walecznych

Honorowa Odznaka Żołnierza Armii Krajowej

Medal Wojska

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. V, sygn. 1320/6/1E, s. 935;

Mazur G., Okręg Tarnopol Armii Krajowej, [w:] Armia Krajowa. Rozwój organizacyjny, (red.) K. Komorowski, Warszawa 1996, s. 302;

ŚZŻAK Okręg Dolnośląski (Wrocław), teczka osobowa Jana Kazimierza Runiewicza;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 146.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?