Jabłoński, Alfons

Alfons Jabłoński

pseud. Alf, Inżynier, Paderewski, Radca, Kmicic, Gole

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Ornowski, Stanisław Urban
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1899-03-19
Miejsce urodzenia:Sternberg
Data śmierci:1946-10-09
Miejsce śmierci:Wrocław
Miejsce pochówku: Cmentarz Osobowicki we Wrocławiu
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Sadilek
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapitan
Data: 1933-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: major
Data: 1943-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył trzy klasy szkoły realnej i trzy klasy szkoły technicznej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 9.02.1919 roku służył w Wojsku Polskim, początkowo w I batalionie lotniczym, później w szkole mechaników. Od 03.1921 do 06.1922 roku był słuchaczem w Szkole Podchorążych Piechoty w Bydgoszczy. Do 24.02.1923 roku służył w 1 Pułku Lotniczym, a następnie w 48 Pułku Piechoty. Od końca 05.1923 roku był oficerem 8 Pułku Piechoty Legionów oraz komendantem szkoły podoficerskiej 3 Dywizji Piechoty Legionów. W 1939 roku przeniesiono go batalionu fortecznego Korpusu Ochrony Pogranicza “Sarny” (2 pułk KOP).

W czasie wojny:

W czasie kampanii wrześniowej był w dowództwie ochrony przeciwlotniczej w Sarnach.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

W konspiracji działał od 02.1940 roku, prawdopodobnie w Warszawie. W 1941 roku został skierowany do Szarych Szeregów na dowódcę batalionu harcerskiego. Prowadził szkolenia wojskowe dla członków Komendy Chorągwi Warszawskiej. Od lata 1942 roku szkolił wizytatorów Głównej Kwatery Szarych Szeregów. Podczas pobytu we Lwowie od 01.1943 roku był również instruktorem Szarych Szeregów.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od stycznia do września 1943 r. komendant Inspektoratu Zachodniego Okręgu Lwów, następnie do 31.07.1944 r. szef wydziału III operacyjnego sztabu Komendy Okręgu Lwów.

 

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-01-00 - 1944-07-31
Pełnione funkcje:

Komendant Inspektoratu, szef Wydziału III operacyjnego.

Oddział względnie pion organizacyjny:Wydział III, Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Od 09.1944 do końca 1945 roku pełnił funkcję szefa sztabu Okręgu Lwów organizacji NIE. Następnie po przeniesieniu się na Dolny Śląsk, był kierownikiem komórki organizacyjnej Okręgu Legnickiego WiN.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:

Od 15.12.1916 do 11.1918 roku służył w armii austriackiej, między innymi biorąc udział w walkach na obszarze Albanii.

Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Na początku 06.1946 roku został aresztowany przez UB i osadzony w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu. 9.10.1946 roku zmarł w więziennym szpitalu.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Balbus T., “Ostatni kapitanowie”: epilog Komendy Obszaru Lwowskiego “Nie” ewakuowanej na ziemie zachodnie Polski, “Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 1/2, 2002, s. 166;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 488;

Jabłoński Alfons (1899-1946) [w:] Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 81;

“Orzeł Biały” 2001, r. XVII, nr 3 (231), s. 26;

“Orzeł Biały” 2011, r. XVII, nr 1 (229), s. 12;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 72, 98, 125;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Sodel W., W walce o ład i bezpieczeństwo na Dolnym Śląsku, Wrocław 1979;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 12, 36;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 361;

Węgierski J., Armia Krajowa na Zachód od Lwowa, Kraków 1993, s. 16, 182, 203;

Węgierski J., Oddziały Leśne “Warta” Obszaru Lwowskiego Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie, Kraków 1998, s. 43;

Węgierski J., We lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 51, 52, 254, 262.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?