Staromiejska, Helena

Helena Staromiejska

pseud. Anna, Magda

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1902-02-26
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:
Miejsce śmierci:Wrocław
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:Biesiadzka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończenie Szkoły Sztuk Pięknych i Rzemiosła Artystycznego dla Kobiet w Krakowie

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Nauczycielka w Szkole Przemysłowo-Handlowej Żeńskiej w Wilnie

W czasie wojny:

Nauczycielka w Szkole Przemysłowo-Handlowej Żeńskiej w Wilnie (do 1940 roku)

 

Po wojnie:

1949-1950: konserwator w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu

Od 1950 roku: bibliotekarz w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu

 

 

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

grudzień 1939: zaprzysiężenie w Wilnie

grudzień 1939 – czerwiec 1942: Komenda Okręgowa Armii Krajowej w Wilnie

czerwiec 1942 – lipiec 1944: Delegatura Rządu na Kraj – Komenda Armii Krajowej – oddziały leśne Armii Krajowej

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1939-12-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Łączniczka

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu Wilno Armii Krajowej
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Od 18 lipca 1944  do 18 sierpnia 1944: pobyt w więzieniach (Stara Wilejka, Orsza)

Po 1945: zesłanie do łagru NKWD w Mołotowsku (współcześnie: Sewerodwińsk) niedaleko Archangielska

 

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Nadane w Armii Krajowej:

Krzyż Armii Krajowej (nadany w Londynie 4 lutego 1986 roku)

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (nadany w Londynie 30 grudnia 1949 roku)

Medal Wojska (dwukrotnie)

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Helena Staromiejska jest autorką wspomnień zatytułowanych Na Kresach. Wspomnienia z pracy podziemnej w Wilnie i na Wileńszczyźnie w latach 1939-1944, których maszynopis znajduje się w bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

 

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK we Wrocławiu

Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, tom 11, Wrocław 1989, s. 281.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?