Ryśnik, Edward

Edward Ryśnik

pseud. Pantera

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1924-08-20
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:2013-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Hieronim
Imię matki:Stanisława
Nazwisko panieńskie matki:Michniewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Szkołę Powszechną Nr 1 i do 1939 r. ukończył jeszcze dwie klasy w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza.

W czasie wojny:

Został wyrzucony z gimnazjum za udział w szkolnym strajku.

Po wojnie:

Uzyskał wykształcenie średnie techniczne.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował na Politechnice Wrocławskiej.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 05.1942 r. żołnierz 3 Wileńskiej Brygady AK, drużyna “Okonia”, pluton “Burego”. Uczestniczył we wszystkich zbrojnych starciach oddziału. Po bitwie pod Murowaną Oszmainką został skierowany do 2 kompanii.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-05-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

łącznik, sekcyjny

Oddział względnie pion organizacyjny:3 WB AK, 2 komp.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Wziął udział w walkach o Wilno. Został wówczas ranny i leczył się w konspiracyjnej melinie.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 11.1945 r. aresztowany przez NKWD. Najpierw osadzony na Łukiszkach, następnie wywieziony do łagru, gdzie pracował przy kopalni węgla nr 6. Z łagru zwolniony został w 02.1946 roku.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Partyzancki

Medal Zwycięstwa i Wolności

Order Męczeństwa i Zwycięstwa

Odznaka Pamiątkowa Akcji “Burza”

Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.13, s. 5;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 4, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 73;

Spis 3 Wileńskiej Brygady AK, (bdmw), maszynopis w zbiorach Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK “Wiano” w Łodzi;

ŚZŻAK Okręg Dolnośląski (Wrocław), teczka osobowa Edwarda Ryśnika;

Widejko J., Wspomnienia najmłodszego partyzanta III Partyzanckiej Brygady AK “Szczerbca” i Samoobrony Wileńskiej AK “Komara” w latach od I 1944 r. do III 1945 r., Kraków 2005, s. 66.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?