Tyman, Jerzy, Henryk

Jerzy, Henryk Tyman

pseud. Jerry

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1922-00-00
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:1992-00-00
Miejsce śmierci:Stawiguda
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Władysław
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:Kosiewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1939 r. ukończył Gimnazjum Mechaniczne.

W czasie wojny:
Po wojnie:

W okresie 1949-1953 uczył się w Technikum Samochodowym w Olsztynie, a w 1961 r. zdobył tytuł mistrza ślusarstwa.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po zaprzysiężeniu skierowany do patrolu dywersyjnego. Po przeszkoleniu został rusznikarzem, a po przejściu do oddziału “Tońki” dowódcą sekcji minerskiej. Pod komendą Adama Boryczki “Brony” współorganizował utworzenie 6 Wileńskiej Brygady AK i następnie służył w jej szeregach. Ranny w 03.1944 r. w Kiejdziach podczas likwidacji niemieckiego oddziału. Wrócił do brygady w maju. Brał udział m.in. w następujących bitwach: pod Mikuliszkami, w Rudominie, pod Koniawą, Koleśnikami, Kaszetami.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-00-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Rusznikarz, dowódca sekcji minerskiej.

Oddział względnie pion organizacyjny:6 WB AK 1 dr., plut. ckm
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

porucznik Leopold Świkla “Adam” – odbierający przysięgę

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Bohdan Tyman “Mały” – brat, żołnierz 6 Wileńskiej Brygady AK – patrz biogram

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Służył w II Armii (L)WP. Przeszedł z nią cały szlak bojowy. W 1946 r. zdemobilizowany.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 1944 r. aresztowany w Białymstoku. Zdołał uciec w trakcie wywózki w głąb ZSRR.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Partyzancki

Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Borodziewicz W., Szósta Wileńska Brygada AK, Warszawa 1992, s.;

Cierpiński J. (oprac.), W Wielkich Zacharyszkach i w Wilnie. Zapiski, notatki, wspomnienia, Bydgoszcz 2005, s. 299;

Modelski Ł., Dziewczyny wojenne. Prawdziwe historie, Kraków 2011, s. 171-194;

Spis 6 Wileńskiej Brygady AK, (bdmw), maszynopis w zbiorach Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK “Wiano” w Łodzi;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2004, nr 2 (82), s. 286-287.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?