Strzałkowski, Wiktor

Wiktor Strzałkowski

pseud. Fok

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-05-21
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:1999-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Franciszek
Imię matki:Wanda
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do gimnazjum i liceum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Działał w harcerskiej konspiracji.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 1941 r. służył w wywiadzie kolejowym i Kedywie ZWZ-AK. Od 01.1944 r. był żołnierzem 6 Brygady “Konara”. Brał udział w potyczce w Potokach i akcji w Koleśnikach.

Oddział “Brony”, Oddział “Winnicza”

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-06-22 - 1944-07-20
Pełnione funkcje:

Piątkowy, skrzynka kontaktowa

Oddział względnie pion organizacyjny:6 WB AK, 1 komp., 1 plut., 1 dr.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany 20.01.1944 r., więziony na Łukiszkach i w Workucie.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Jest autorem rysunków przedstawiających działalność AK na Wileńszczyźnie oraz pobyt w łagrze.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK, Wrocław

Borodziewicz W., Szósta Wileńska Brygada AK, Warszawa 1992;

Cierpiński J. (oprac.), W Wielkich Zacharyszkach i w Wilnie. Zapiski, notatki, wspomnienia, Bydgoszcz 2005, s. 283, 287, 297, 304, 307;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618. 38.31;

Strzałkowski Wiktor [w:] Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny, t. 1, red. Henryk Dubowik, Leszek Jan Malinowski, Bydgoszcz 2008, s. 512.
Spis 6 Wileńskiej Brygady AK (maszynopis) Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK w Łodzi “Wiano”

https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/779/ [dostęp: 04.06.2020 r.]

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?