Stańczyk, Leon

Leon Stańczyk

pseud. Popiel

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1922-04-04
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:2007-08-14
Miejsce śmierci:Szczecin
Miejsce pochówku: Cmentarz Centralny w Szczecinie, kwatera 11B, rząd 6, grób 11A
Rodzice
Imię ojca:Wincenty
Imię matki:Wanda
Nazwisko panieńskie matki:Łojewska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Absolwent gimnazjum i liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie [Króla Zygmunta Augusta].

W czasie wojny:
Po wojnie:

Ukończył Technikum Budownictwa Okrętowego w Szczecinie

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Brał udział w kampanii wrześniowej. Pełnił funkcję wartowniczego, przy Przysposobieniu Wojskowym

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował na kolei

Po wojnie:

Mechanik

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Od 01.01.1941 r. do 17.07.1944 r. działał w Służbie Zwycięstwu Polsce

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W konspiracji od stycznia 1941 r. w Dzielnicy “B”. Początkowo zaangażowany w pracę w Kedywie Okręgu w organizacji “Wachlarz”, następnie w 6 Brygadzie “Konara”

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-01-00 -
Pełnione funkcje:

Drużynowy

Oddział względnie pion organizacyjny:6 WB AK, 1 komp., 1 plut., 1 dr.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez NKWD 09.12.1944 r., przebywał w więzieniu na Łukiszkach, został skazany na 7 lat łagru i 3 lata pozbawienia praw obywatelskich.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami (Londyn)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Borodziewicz W., Szósta Wileńska Brygada AK, Warszawa 1992;

Cierpiński J. (oprac.), W Wielkich Zacharyszkach i w Wilnie. Zapiski, notatki, wspomnienia, Bydgoszcz 2005, s. 283, 368;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618. 38.31;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.42.86;

Spis 6 Wileńskiej Brygady AK (maszynopis) Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK w Łodzi “Wiano”

https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/157/ [dostęp: 03.06.2020 r.]

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Ranny 03.03.1944 r.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?