Kołodziejski, Ryszard

Ryszard Kołodziejski

pseud. Elkaro

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1927-03-24
Miejsce urodzenia:Równe
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Wincenty
Imię matki:Bronisława
Nazwisko panieńskie matki:Tomaszewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1936 r. ukończył wileńską szkołę powszechną “Rodzina Wojskowa”. Następnie uczęszczał do Gimnazjum OO. Jezuitów.

W czasie wojny:

W 1940 r. zdał małą maturę.

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował w Zarządzie Miejskim w Dobiegniewie, Zjednoczeniu Energetycznym Okręgu Poznańskiego, w ZUS-ie w Gorzowie Wielkopolskim, Prezydium WRN w Szczecinie i w PKS w Szczecinie.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 1944 r. policja niemiecka znalazła w domu kolegi Kołodziejskiego broń należącą do tego drugiego. Od tamtego czasu “Elkaro” ukrywał się. Żołnierz 6 Wileńskiej Brygady “Konara”. Uczestniczył w akcjach w następujących miejscowościach: Turgiele, Worniany, Ostrowiec, zdobycie niemieckich bunkrów w Jazowie, w napadzie na pociąg pancerny w Kolonii Wileńskiej, w Korzyści i w Kamionce. Dwukrotnie ranny – w Kolonii Wileńskiej i Kamionce.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-09-00 - 1944-07-17
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:6 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Po rozbrojeniu kontynuował działalność konspiracyjną do 06.1945 r. Działał w Podbrodziu.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Bezpośredni przełożony – Adam Boryczka “Tońko”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Alina Kołodziejska-Pilch “Lina” – siostra, łączniczka AK

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Partyzancki

Medal Wojska

Medal Zwycięstwa i Wolności

Medal 40-lecia PRL

Odznaka 1000-lecia

Odznaka Gryf Pomorski

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

AIPN, Prot. przesłuchania świadka z 06.07.2005 [w:] Sygn. akt S 94.01.zk k. 5313-5315;

Borodziewicz W., Szósta Wileńska Brygada AK, Warszawa 1992;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618. 38.31;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.42.86;
Spis 6 Wileńskiej Brygady AK (maszynopis) Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK w Łodzi “Wiano”.

“Wileńskie Rozmaitości”, 2002, nr 3 (71), s. 208, nr 4 (72), s. 209.
Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 3, s. 209

Ikonografia
Ewentualne uwagi

W czasie wojny z obawy przed wywiezieniem na roboty do Niemiec zmienił datę urodzenia. Właściwa data to 1923 r.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?