Borodziewicz, Wincenty

Wincenty Borodziewicz

pseud. Szkrab

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1916-04-05
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data: 1944-02-06
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1936 r. ukończył seminarium nauczycielskie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1936 r. skończył jako ochotnik Kurs Dywizyjny Szkoły Podchorążych Piechoty w Grodnie z przydziałem do 81 pp. Tuż przed wojną rozpoczął współdziałanie z placówką kontrwywiadu przy kompanii Korpusu Ochrony Pogranicza w Dziśnie.

W czasie wojny:

We 09.1939 r. walczył w szeregach 1 Grodzieńskiego Pułku Piechoty w SGO “Narew”.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Od 1937 r. pracował jako nauczyciel szkoły powszechnej w Kucharonkach.

W czasie wojny:

Po dostaniu się do Wilna w 07.1940 r. pracował jako murarz i tynkarz.

Po wojnie:

W 1945 r. zaczął pracę jako nauczyciel, od 1949 r. inspektor szkolny w Sokółce i Bielsku Podlaskim. W 1951 r. zatrudniony w ZG ZNP, następnie był inspektorem szkolnym w Warszawie. Od 1964 r.  pracował na stanowisku dyrektora jednego z liceów. W 1966 r. ukończył studia na UW z tytułem magistra pedagogiki. W 1975 r. zwolniony z pracy pod zarzutem udziału w wystąpieniach antypaństwowych – chodziło o odsłonięcie w kościele św. Anny w Warszawie tablicy pamiątkowej poświęconej żołnierzom 6 Brygady AK. Po roku bezrobocia przeszedł na emeryturę.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Był instruktorem ZHP w stopniu harcmistrza i członkiem Hufca Praga-Południe do 1965 r.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Latem 1940 r. nawiązał kontakt z ZWZ i objął funkcję dowódcy plutonu w jednostce miejskiej (1 kompanii) działającej w dzielnicy Antokol.

Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej przeniósł się do powiatu Oszmiana. Tam organizował pięcioosobowe patrole dywersyjne w ramach Placówki Polany – Żuprany, którą kierował. Był organizatorem obserwacji niemieckich jednostek wojskowych poruszających się na drodze Wilno – Mińsk oraz odcinku Oszmiana – Żuprany.

W 08.1943 r. został skierowany przez komendę AK Okręgu Wilno do oddziału partyzanckiego “Tońka” w 6 Brygadzie “Konara”. Pełnił funkcję zastępcy dowódcy 1 patrolu, a 12.01.1944 r. został dowódcą 1 plutonu.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1940-07-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Dowódca plutonu, kwatermistrz

Oddział względnie pion organizacyjny:6 WB AK, 1 komp., 1 plut.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Borodziewicz W., Szósta Wileńska Brygada AK, Warszawa 1992;

Cierpiński J. (oprac.), W Wielkich Zacharyszkach i w Wilnie. Zapiski, notatki, wspomnienia, Bydgoszcz 2005, s. , 272, 282, 299;

Spis 6 Wileńskiej Brygady AK (maszynopis) Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK w Łodzi “Wiano”

Ikonografia
Ewentualne uwagi

kontuzjowany 21.05.1944 r.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?