Baranowski, Jerzy

Jerzy Baranowski

pseud. Jur

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1924-00-00
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:1959-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Tomasz
Imię matki:Antonina
Nazwisko panieńskie matki:Świkla
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkołę powszechną w Kolonii Wileńskiej oraz uczęszczał do Gimnazjum OO. Jezuitów w Wilnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 1941 r. działał w konspiracji. Początkowo został żołnierzem patrolu dywersyjnego, a po jego rozwiązaniu trafił pod komendę “Bareta”, zaś 23.08.1943 r. służył pod dowództwem Adama Boryczki “Brony”. Wówczas oddział przekształcił się w 6 Wileńską Brygadę AK. Wziął udział we wszystkich jej akcjach i bitwach. Dowodził akcją pod Koleśnikami.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-00-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Dowódca drużyny [plutonu], pierwszy sekcyjny

Oddział względnie pion organizacyjny:6 WB AK 1 komp., 1 plut., 3 dr. [3 plut., 8 i 9 dr.]
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Od 11.1944 r. do 03.1945 r. kontynuował współpracę z Adamem Boryczką.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

porucznik Leopold Świkla “Adam” – odbierający przysięgę

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Nieustannie nękany przez UB, które próbowało zmusić go do współpracy, popadł w alkoholizm. Doprowadzony do skrajnej depresji popełnił samobójstwo.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Borodziewicz W., Szósta Wileńska Brygada AK, Warszawa 1992;

Cierpiński J. (oprac.), W Wielkich Zacharyszkach i w Wilnie. Zapiski, notatki, wspomnienia, Bydgoszcz 2005, s. 298-303, 348-349, 365;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 3, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 289-290;

Spis 6 Wileńskiej Brygady AK, (bdmw), maszynopis w zbiorach Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK “Wiano” w Łodzi;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2004, nr 4-5 (84-85), s. 289-290.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?