Stanisławczyk, Alfons

Alfons Stanisławczyk

pseud. Orka

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1922-10-20
Miejsce urodzenia:Sućki
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Ludwik
Imię matki:Rozalia
Nazwisko panieńskie matki:Jackiewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1937 r. skończył szkołę powszechną w Kościeniewiczach i rozpoczął naukę w Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Wilejce.

W czasie wojny:

Uczęszczał na komplety tajnego nauczania z zakresu programu liceum humanistycznego

Po wojnie:

W 1950 r. rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Pedagogicznej we Wrocławiu na kierunku matematyczno – fizycznym, który ukończył w 1953 r.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

W latach 1953-1965 pracował w Szkole Podstawowej nr 18 we Wrocławiu, następnie w Liceum im. gen. Świerczewskiego we Wrocławiu jako nauczyciel matematyki do roku 1983.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

3. Brygada “Szczerbca”, 1 Zgrupowanie “Pohoreckiego”

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-12-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:3 WB AK, IV
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Honorowa Odznaka Akcji ‘Burza”

Weteran Walk o Niepodległość

Odznaka 3. Brygady “Szczerbca”

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Kłosiński Z., 3. Wileńska, Białystok 1995, s. 264.;

Archiwum Państwowe Szczecin. Archiwum ŚZŻAK Okręg Szczecin

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?