Andrzejewski, Jan Walenty

Jan Walenty Andrzejewski

pseud. Krótki, Wir

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1919-01-26
Miejsce urodzenia:Nowa Wilejka
Data śmierci:
Miejsce śmierci:Puszczykowo
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Adam
Imię matki:Ludwika
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Ochotniczy Batalion Obrony Wilna, I Drużyna Harcerska w Nowej Wilejce

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Żołnierz 3 Brygady “Szczerbca”

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Zgrupowanie nr 1, 3 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W okresie 12.1944 – 07.1945 przebywał w więzieniu (łagrze).

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja Ośrodek Karta, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.13, s. 1; AW III/618.38.16, s. 1;

Kłosiński Z., 3 Wileńska, Białystok 1995, s. 260;

Masłowska T., Jeśli zapomnę o nich… Lista członków Światowego Związku Żołnierzy AK – “Okręg Wielkopolska” zmarłych w latach 19892011, Kościan 2012, s. 13.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?