Konopacki, Henryk

Henryk Konopacki

pseud. Soplica

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1922-12-02
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:1995-09-25
Miejsce śmierci:Wrocław
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Bolesław
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:DuberKsz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Kształcił się w Szkole Powszechnej nr 21 przy ul. Ostrobramskiej w Wilnie.

W czasie wojny:

Gimnazjum Elektryczne w Kopanicy, które skończył w 1942 r.

Po wojnie:

Kończy Technikum Telekomunikacyjne we Wrocławiu.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował dorywczo na lotnisku w Porubanku i na radiostacji w Burbiszkach.

Po wojnie:

Pracował w swoim zawodzie (technik telekomunikacji).

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK,

Klub Żołnierzy Kresowych Armii Krajowej.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Kolportował prasę podziemną, przechowywał i transportował broń. Od 05.01.1944 r. żołnierz 3 Brygady “Szczerbca”. Ranny 08.01.1944 r. w bitwie pod Mikuliszkami. Powrócił do Brygady w połowie kwietnia, został dowódcą drużyny w 2 kompanii. Bierze udział w walkach pod Pawłowem, Murowaną Oszmianką i w zasadzkach na szosach.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1944-01-05-1944-07-19
Pełnione funkcje:

Drużynowy

Oddział względnie pion organizacyjny:3 WB AK, 3 plut., 2 komp.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w operacji “Ostra Brama”, został raniony pociskiem artyleryjskim.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

18.07.1944 r. wraz z innymi żołnierzami AK zostaje rozbrojony przez sowietów i osadzony w Miednikach, a następnie przewieziony do Kaługi. W 01.1946 r. wraca do kraju i osiedla się we Wrocławiu.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski z tytułu pracy zawodowej,

Złoty Krzyż Zasługi,

Krzyż Walecznych,

Krzyż Armii Krajowej,

Krzyż Partyzancki,

oraz odznaki resortowe.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK we Wrocławiu.

Kłosiński Z., 3. Wileńska, Białystok 1995, s. 256.

Spis 3 Wileńskiej Brygady AK (maszynopis) Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK w Łodzi “Wiano”.

“Wileńskie Rozmaitości”, nr 1 (51), styczeń-luty 1999.

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 3, s. 7-8

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?