Perzyński, Zbigniew

Zbigniew Perzyński

pseud. Piast, Stary

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1926-10-08
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:2020-10-10
Miejsce śmierci:Koszalin
Miejsce pochówku: Koszalin
Rodzice
Imię ojca:Marian
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkołę im. Rodzin Wojskowych w Wilnie.

W czasie wojny:

W czasie wojny uczęszczał na tajne komplety. Uzyskał małą maturę.

Po wojnie:

Ukończył Politechnikę Gdańską na kierunku budownictwo.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował jako pomocnik elektryka. Po rozbrojeniu pracował w piekarni NKWD w Wilnie.

Po wojnie:

Pracował jako inżynier budownictwa morskiego. Był także wykładowcą w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Prezes ŚZŻAK w Koszalinie. Był także członkiem ZBOWiD-u.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-04-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Strzelec

Oddział względnie pion organizacyjny:3 WB AK, 4 komp., 2 plut.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w walce o wyzwolenie Wilna spod okupacji Niemieckiej.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Zdekonspirowany przy pracy w piekarni NKWD w 1945 r. trafił do więzienia na Łukiszkach w Wilnie.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Oskarżony o szpiegostwo przebywał w więzieniu w Gdańsku przy ul. Okopowej.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Jest autorem wspomnień zatytułowanych Tylko jedno życie zawierających informacje o służbie w AK i późniejszych losach.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.13, s. 4;

Kłosiński Z., 3. Wileńska, Białystok 1995, s. 253;

Perzyński Z., Tylko jedno życie, Koszalin 2018;

Spis polaków, którzy spędzili lata po II wojnie światowej, na zasadzie sowieckich trybunałów wojennych w łagrach Workuty, (bdmw), maszynopis w zbiorach Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK “Wiano” w Łodzi;

ŚZŻAK okręg Koszalin, teczka osobowa Zbigniewa Perzyńskiego. 

 

 

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?