Jaworowski, Edward Zbigniew

Edward Zbigniew Jaworowski

pseud. Jeż

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1921-06-21
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:1952-06-00
Miejsce śmierci:Wrocław
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Edmund
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:Czesławska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Do 1939 r. uczył się w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Robotnik kolejowy. Po wkroczeniu Niemców podjął pracę w szpitalu w Nowej Wilejce w charakterze noszowego.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Żołnierz 3 Brygady “Szczerbca” od wiosny 1944 r. w plutonie ochrony sztabu. Uczestniczył w walkach pod Murowaną Oszmianą.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:3 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Uczestniczył w walkach o Wyzwolenie Wilna w ramach operacji “Ostra Brama” z 3 Brygadą “Szczerbca”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Wywieziony na roboty przymusowe na Łotwę w 1942 r., latem 1943 r. udało mu się uciec do Wilna.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po 17.07.1944 r. internowany w Miednikach, następnie wywieziony do Kaługi i zesłany do wyrębu lasów. Do kraju powrócił 01.1946 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Kłosiński Z., 3. Wileńska, Białystok 1995, s. 245;

Korejwo M., Moje ścieżki partyzanckie w 3. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej “Szczerbca”, Warszawa-Kraków 2014, s. 282;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 3, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 22;

“Wileńskie Rozmaitości”, nr 2 (52), 1999, s.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?