Siemaszko, Leonard

Leonard Siemaszko

pseud. Długi

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1922-00-00
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1944-07-07
Miejsce śmierci:Wilno
Miejsce pochówku: Litwa. Wilno. Cmentarz Kolonia Wileńska
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Gimnazjum Ojców Jezuitów w Wilnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Wziął udział w kampanii wrześniowej jako ochotnik.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 06.1943 r., po rozbiciu oddziału żandarmerii niemieckiej w Duniłowiczach, należał do Oddziału Partyzanckiego “Kmicica”. Następnie, po rozwiązaniu oddziału, krótko służył w 5 Wileńskiej Brygadzie AK. Od 03.1944 r. żołnierz 3 Wileńskiej Brygady AK. Działał również w Kedywie.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca sekcji

Oddział względnie pion organizacyjny:OP "Kmicica"; 5 WB AK; 3 WB AK 2 komp., 3 plut.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w operacji “Ostra Brama”. Poległ 07.07.1944 r. w walkach o Wilno.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Był sowieckim jeńcem wojennym.

W 1943 r. został przymusowo wcielony do sowieckiego oddziału partyzanckiego.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Grunt-Mejer Z., Przed “Łupaszką” u “Kmicica”. Wileńszczyzna 1943, Warszawa – Kraków 2015, s. 55, 94, 99, 107, 110, 126, 128, 243-244, 261, 291;

Kłosiński Z., 3. Wileńska, Białystok 1995, s. 242;

Korejwo M., Moje ścieżki partyzanckie w 3. Brygadzie Armii Krajowej “Szczerbca”, Warszawa-Kraków 2014, s. 275;

Oddział Partyzantów Polskich “Kmicica” nad Naroczą w 1943 r. we wspomnieniach żołnierzy i działaczy organizacji terenowej, (oprac.) Bednarczuk L., “Zeszyty Historyczne WiN-u”, 2004, r. XIII, nr 22, s. 88;

Siemaszko Leonard [w:] Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński Słownik Biograficzny, tom 1, red. Henryk Dubowik, Leszek Jan Malinowski, Bydgoszcz 2008, s. 475;

Spis 3 Wileńskiej Brygady AK, (bdmw), maszynopis w zbiorach Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK w Łodzi “Wiano”;

Widejko J., Wspomnienia najmłodszego partyzanta III Partyzanckiej Brygady AK “Szczerbca” i Samoobrony Wileńskiej AK “Komara” w latach od I 1944 r. do III 1945 r., Kraków 2005, s. 17;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2007, nr 6 (105), s. 132.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?