Kilczewski, Jan

Jan Kilczewski

pseud. Dzwonek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Konlukowski Jan
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1910-06-26
Miejsce urodzenia:Warszawa
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Włodzimierz
Imię matki:Stefania
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: chorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uzyskał wykształcenie średnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

W 1939 r. był szefem batalionu oraz dowódcą plutonu 33 DP w Wilnie.

Po wojnie:

Od 1948-1967 szef zaopatrzenia w Wyższej Oficerskiej Szkole Zmechanizowanej.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-00-00-1944-00-00
Pełnione funkcje:

Dowódca plutonu

Oddział względnie pion organizacyjny:3 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

ZBOWiD,

ŚZŻAK.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Brązowy Medal “Zasłużonym na Polu Chwały”,

Krzyż Partyzancki,

Brązowy Medal Sił Zbrojnych,

Srebrny Medal Sił Zbrojnych,

Medal Zwycięstwa i Wolności,

Brązowy Medal “Za zasługi dla Obronności Kraju”.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Wrocław, Okręg Wilno.

Archiwum ŚZŻAK Okręg Gdańsk, środowisko Wileńskie.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?