Białoszewicz, Włodzimierz

Włodzimierz Białoszewicz

pseud. Dan, Grzmot, Kłos, Wiktor

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Woźniak
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1902-06-16 [10-16]
Miejsce urodzenia:Brodzica
Data śmierci:1999-08-21
Miejsce śmierci:Wrocław
Miejsce pochówku: Cmentarz Osobowicki we Wrocławiu, Aleja Kombatancka
Rodzice
Imię ojca:Stefan
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:Krynicka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: porucznik
Data: 1935-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: major
Data: 1944-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: pułkownik
Data: 1994-01-31
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W latach 1912-1914 uczęszczał do gimnazjum typu klasycznego w Białej Podlaskiej i Chełmie Lubelskim. Następnie został ewakuowany z rodziną do Starodub na Ukrainie, gdzie w 1918 roku ukończył szóstą klasę gimnazjum.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Został powołany do wojska w dniu 26.01.1924 roku i wcielony do 75 pp, a w lutym przeniesiony do 25 [26] p. uł. w Prużanie. Od 12.1925 roku pełnił funkcję zastępcy dowódcy plutonu w 1 szwadronie. Od 10.1928 do 15.08.1931 roku uczęszczał do Szkoły Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy. Po jej ukończeniu przydzielono go do 16 p. uł. w Bydgoszczy, gdzie dowodził plutonem. Od 06.1933 roku dowodził plutonem w 11 p. uł. w Ciechanowie, a w 11.1935 roku  został przeniesiony do szwadronu Korpusu Ochrony Pogranicza “Czortków”. Od 05.1938 roku w służył szwadronie KOP “Mizocz” gdzie pełnił funkcję zastępcy dowódcy.

W czasie wojny:

W kampanii wrześniowej walczył jako dowódca 1 plutonu w 3 szwadronie 1 pułku kawalerii KOP w rejonie Wielunia. W dniu 12.09.1939 roku dowodził atakiem pod Górą Kalwarią.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Urzędnik.

W czasie wojny:

Urzędnik w biurze garaży przy Zarządzie Miasta.

Po wojnie:

Inspektor w Przedsiębiorstwie i w Spółdzielni Ogrodniczej.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBoWiD, ŚZŻAK. Członek Koła Pułkowego we Wrocławiu i Rodziny Jazłowieckiej.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 04.1940 do 05.1941 roku pełnił funkcję Komendanta Okręgu Lwów Zachód ZWZ. W okresie 01.1942 – 31.07.1944 roku służył na stanowisku Komendanta Dzielnicy Wschodniej Inspektoratu Lwów-Miasto AK. Od 04.1944 roku organizował terenowe Oddziały Leśne, odtwarzanego w ramach akcji “Burza”, 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich AK. We 09.1944 roku przybył do Jarosławia, gdzie objął dowództwo nad batalionem “D” Oddziałów Leśnych “Warta”.

Data zaprzysiężenia:1939-12-19
Czasookres:1941-12-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Komendant Dzielnicy Wschodniej, od 09.1944 r. dowodził batalionem „D” Zgrupowania Warta, dowódca zabezpieczenia rejonów miejskich

Oddział względnie pion organizacyjny:OL "Warta", 14 p.uł.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Od 1945 r. współpracował ze Zrzeszeniem WiN, m.in. był kierownikiem organizacyjnym tworzonego Wydziału Informacji w Okręgu WiN Jelenia Góra. W swoim mieszkaniu prowadził odprawy dla kierowników rejonowych WiN. Odbierał raporty informacyjne i korespondencję z rejonów i zorganizował sieć kolportażową okręgowego pisma WiN „Wolność”.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Zarządzeniem wykonawczym do akcji “Burza” komendanta Podokręgu Lwów i dowódcy Zgrupowania 5 LDP AK z 15.07.1944 roku,  został wyznaczony na dowódcę Zgrupowania Dzielnicy Wschodniej. Oddziały dzielnicy ujawniły się jako walczące w składzie 14 p. uł. AK.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Żonaty z Jadwigą z domu Woźniakowską (1906-1987), ps. “Jadwiga”, referentką WSK w Dzielnicy Wschodniej Inspektoratu Lwów-Miasto, następnie czynnej w dowództwie batalionu “D” oddziałów “Warty”.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowany pod fałszywym nazwiskiem “Woźniak” przez UB 13.06.1946 roku w Cieplicach, został osadzony w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu. Po ciężkim śledztwie, Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu skazał go w dniu 2/3.01.1947 roku na 10 lat więzienia. Karę odbywał w więzieniach przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu, we Wronkach i w Potulichach. Został zwolniony 13.06.1954 roku po umorzeniu części kary. Był inwigilowany przez SB. Dnia 11.12.1991 roku wyrok na niego został unieważniony.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Srebrny Krzyż Zasługi.

Krzyż Walecznych.

Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami.

Medal Wojska.

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Dzieje Ułanów Jazłowieckich, (red.) Tym J. S., Warszawa 2019, s. 320, 324;

Gromnicki J., Jazłowieccy to ułani… Wykaz żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich służących w Pułku w latach 1918-1947, bdmw, s. 21;

Mazur G., Węgierski J., Słownik biograficzny konspiracji lwowskiej, Kraków 1997, s. 27-28;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 256, 258, 302, 527, 529, 562, 566;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 30, 111;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

ŚZŻAK, Okręg Dolnośląski (Lwów), teczka osobowa Włodzimierza Białoszewicza;

Terej J.J.,  Na rozstajach dróg: Ze studiów nad obliczem i modelem Armii Krajowej, Wrocław 1980, s.;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2015, nr 22, s. 12;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 26, 28, 47-48, 61-62, 66, 72, 74, 90, 92, 94, 246-247, 318, 320, 324, 330, 343-344, 351-352, 355, 361, 387, 390-391, 394;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 19, 26, 140;

Węgierski J., Oddziały Leśne “Warta” Obszaru Lwowskiego Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie, Kraków 1998, s. 40-41, 44, 46, 49, 97, 100-101, 105, 108, 111-113, 129, 145-146, 157;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 8, 29, 60, 62, 90, 114, 116, 117, 125, 131, 135, 200, 208, 263, 268, 278.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?