Iwanowski, Lech

Lech Iwanowski

pseud. Lancet

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1917-08-10 [1917-07-10]
Miejsce urodzenia:Petersburg
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data: 1944-03-19
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: major
Data: 1952-09-25
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do Gimnazjum im. Zygmunta Augusta w Wilnie

Studiuje na Wydziale Lekarskim UW (zaliczając do 1939 4 lata studiów) Studia medyczne ukończył 12 czerwca 1942 r. w Kownie.

 

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W latach 1935-1939 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych Sanitarnych.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Członek żeglarskiej drużyny harcerskiej “Jedynka Żeglarska”

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Należał do ZBoWiD-u

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 08.1941 r. dostał przydział do Dzielnicy Śródmieście Garnizonu Wilno, gdzie pełnił funkcje dowódcy plutonu. Następnie od 10.1943 r. pełnił obowiązki lekarza w szpitalu partyzanckim w Onżadowie przy 3 Brygadzie “Szczerbca”. Służbę pełnił do 07.1944 r.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:[1941-03-00] 1941-08-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Dowódca plutonu, naczelny lekarz przy 3 Brygadzie AK.

Oddział względnie pion organizacyjny:3 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w operacji “Ostra Brama”. Brał udział we wszystkich walkach 3 Brygady.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Przebywał w więzieniu od września do października 1939 r. Aresztowany przez Gestapo 23.05.1942 r. Wyszedł na wolność wykupiony przez rodzinę.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Virtuti Militari

Srebrny Krzyż

Krzyż Walecznych

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

Odznaka Grunwaldzka

Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny

Brązowy Medal Zwycięstwa i Wolności

Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.13, s. 2;

Kłosiński Z., 3. Wileńska, Białystok 1995, s. 248;

Korejwo M., Moje ścieżki partyzanckie w 3. Wileńskiej Brygadzie “Szczerbca”, Warszawa-Kraków 2014, s. 289;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 1, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 55-57;

Spis 3 Wileńskiej Brygady AK, (bdmw), maszynopis w zbiorach Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK “Wiano” w Łodzi;

ŚZŻAK Okręg Wilno (Warszawa), teczka osobowa Lecha Iwanowskiego;

Widejko J., Wspomnienia najmłodszego partyzanta III Partyzanckiej Brygady AK “Szczerbca” i Samoobrony Wileńskiej AK “Komara” w latach od I 1944 r. do III 1945 r., Kraków 2005, s. 73;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2005, nr 6 (93), s. 55.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?