Drobniak, Tadeusz

Tadeusz Drobniak

pseud. Jarosz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1917-01-21
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:2002-06-18
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Feliks
Imię matki:Katarzyna
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: rotmisztrz
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Średnie ogólne i techniczne

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1939 r. ukończył Szkołę Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. Oficer służby stałej kawalerii, służył w 9 Pułku Kawalerii w Trembowli. Po 17 wrzenia 1939 r. przedostał się na Węgry

W czasie wojny:

Brał udział w kampanii wrześniowej w ramach 102 Pułku Ułanów Podolskich i SO Stryj

Walczył w ramach  Oddziału Rozpoznawczego II Dywizji Piechoty Armii Polskiej we Francji

W trakcie ewakuacji do Wielkiej Brytanii dostaje się do niemieckiej niewoli do Oflagi IV D Elsterhorst skąd 11 listopada 1943 r. ucieka i powraca do Warszawy

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Po repatriacji pracował do emerytury (1977 r.) w Przedsiębiorstwie robót Górniczych w Wałbrzychu

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Środowisko 77 pp.

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zaprzysiężony w Warszawie, przeszedł szkolenie w KG AK, został skierowany do Zgrupowania Południe Okręgu Nowogródek. Rozkazem mjr. Macieja Kalenkiewicza ps. “Kotwicz” na początku marca 1944 r. został skierowany do kompanii “Bohdanka” tworząc 77 Pułk Piechoty AK.

20 kwietnia brał udział w walkach pod Pieciuchami i 30 kwietnia 1944 r. o Hutę Szkła “Niemen”  w Brzózce. Przeprawia bezpiecznie 350 osobowy oddział przez Niemen.

Z 7/8 czerwca 1944 r. brał udział w wypadzie na garnizon Wsielub

1 lipca 1944 r. brał udział w rozbiciu niemieckiego oddziału pod Bieniewiczami. 3 lipca zdobył niemiecki samochód pancerny pod Waśkowiczami. Następnego dnia podczas niemieckiej akcji odwetowej został ranny.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-11-00 - 1944-07-04
Pełnione funkcje:

Dowódca batalionu

Oddział względnie pion organizacyjny:VIII/77 pp AK
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Dowodził akcją pod Bieniewiczami i Ogrodnikami.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 1940 r. w trakcie ewakuacji do Wielkiej Brytanii dostał się do niemieckiej niewoli do Oflagi IV D Elsterhorst skąd 11 listopada 1943 r. uciekł i powrócił do Warszawy

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po powstaniu Wileńskim dostał się do sowieckiej niewoli i został wywieziony do łagru

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Virtuti Militari

Krzyż Walecznych

Medal Wojska – czterokrotnie, nr leg. 28811, z dn. 15.08.1945 r.

Krzyż kampanii wrześniowej

Krzyż Armii Krajowej, z dn. 12.03.1982 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Beynar-Czeczott E., Mój ojciec Paweł Jasienica, Warszawa 2006, s.;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.40.11;

Kierys A., Polska Jasienicy. Biografia publicysty, Kraków 2015, s.;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 1, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 125-126;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3-3030 (stara sygnatura);

ŚZŻAK Okręg Dolnośląski, teczka osobowa Tadeusza Drobniaka;

Wiaderny B., Paweł Jasienica. Fragment biografii, wrzesień 1939 – brygada Łupaszki 1945, Komorów 1991, s.;

Zagacki D., Walki VIII Batalionu AK na Nowogródczyźnie, “Echa Polesia”, nr 4 (60), 2018, s. 32.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Ciężko ranny w walkach pod Dokudowem.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?