Załogowicz, Władysław

Władysław Załogowicz

pseud. Felek, Piotr

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1922-10-23
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:2017-02-26
Miejsce śmierci:Wrocław
Miejsce pochówku: Cmentarz Parafialny pw. św. Ducha we Wrocławiu
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Kozak
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: starszy ułan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

7 klas szkoły podstawowej i 3 letnie plastyczne gimnazjum

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

01.09.1939 – 22.09.1939 r. Korpus Ochrony Lwowa, ochotnik w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK,

Związek Więźniów Politycznych,

Koło Pułkowe 14 p.uł. we Wrocławiu.

Rodzina Jazłowieckia.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Szare Szeregi. W 1939 r. brał udział w obronie Lwowa jako harcerz i łącznik.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Żołnierz Oddziałów Leśnych 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, Dzielnica Wschodnia Lwowa. W 1940 r. zorganizował na Łyczakowie we Lwowie podziemny pluton harcerski „Grunwald”, podporządkowany nast. ZWZ/AK, Rejon IV „Aster”- Dzielnica Wschodnia Lwowa – i został jego dowódca. Ukrywał we Lwowie sztandar jednostki.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1940-02-00 - 1944-00-00
Pełnione funkcje:

Dowódca plutonów “Grunwald”, “Racławice”, “Westerplatte”

Oddział względnie pion organizacyjny:5 DP AK, 14 p. uł. AK
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w walkach o wyzwolenie Lwowa.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Więziony we Wrocławiu, Nysie, Prudniku i Opolu w okresie od 1949 do 1954 r. Później przez wiele lat był represjonowany, w skutek czego stracił pracę. Zistał zrehabilitowany w 1993 r.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej, nr leg. 15693, z dn. 16.12.1973 r.,

Medal Wojska, trzykrotnie,  nr leg. 20067,

Krzyż Partyzancki,

Medal Zwycięstwa i Wolności,

Krzyż Obrony Lwowa,

Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 r.,

Krzyż Więźnia Politycznego,

Odznaka 6 Brygady Kawalerii Pancernej,

Krzyż Zasługi ZHP,

Odznaka 1 Batalionu Czołgów im. 14 p.UJ,

Order „Pro Fidae et Patria”,

Medal „Pro Memoria”.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Gromnicki J., Jazłowieccy to ułani… Wykaz żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich służących w Pułku w latach 1918-1947, bdmw, s. 227-228;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 489, 492;

ŚZŻAK, Okręg Dolnośląski (Lwów), teczka osobowa Władysława Załogowicza;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2013, nr 15, s. 15;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 32, 98, 301;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 8, 121, 278;

“Zeszyty Historyczne ŚZŻAK – Oddział Gliwice”, 2001, nr 14, s. 47.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?